Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy w Padwi Narodowej
»   obsługa      »   wyszukiwanie zaawansowane
Znajdujesz się w: strona główna  / MENU GŁÓWNE  / IMIENNE GŁOSOWANIA UCHWAŁ RADY GMINY
    powiadom znajomego   drukuj stronę   wersja podstawowa       A- A A+
 IMIENNE GŁOSOWANIA UCHWAŁ RADY GMINY IMIENNE GŁOSOWANIA UCHWAŁ RADY GMINY

II SESJA RADY GMINY - 7.12. 2018 - WYNIKI IMIENNEGO GŁOSOWANIA UCHWAŁ: 

Uchwała Nr II/7/18

Uchwała Nr II/8/18

Uchwała Nr II/9/18

Uchwała Nr II/10/18

Uchwała Nr II/11/18

Uchwała Nr II/12/18

Uchwała Nr II/13/18

Uchwała Nr II/14/18

Uchwała Nr II/15/18

Uchwała Nr II/16/18

Uchwała Nr II/17/18

Uchwała Nr II/18/18

III SESJA RADY GMINY -28.12. 2018 - WYNIKI IMIENNEGO GŁOSOWANIA UCHWAŁ:

Uchwała Nr III/19/18

Uchwała Nr III/20/18

Uchwała Nr III/21/18

Uchwała Nr III/22/18

Uchwała Nr III/23/18

Uchwała Nr III/24/18

Uchwała Nr III/25/18

Uchwała Nr III/26/18 

IV SESJA RADY GMINY - 12.02. 2019 - WYNIKI IMIENNEGO GŁOSOWANIA UCHWAŁ:

Uchwała Nr IV/27/19 w sprawie wyborun metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wysokości stawki opłaty oraz stawki za pojemnik.

Uchwała Nr IV/28/19 w sprawie zmiany w statutach sołectw Gminy Padew Narodowa.

Uchwała Nr IV/29/19 w sprawie zamiaru likwidacji filii szkoły Podstawowej w Padwi Narodowej - filia w Zarówniu.

Uchwała Nr IV/30/19 w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej położonej w sołectwie Rożniaty na rzecz jej uzytkownika wieczystego.

Uchwała Nr IV/31/19 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierżetami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Padew Narodowa w 2019 r.

 

V SESJA RADY GMINY - 29.03. 2019 - WYNIKI IMIENNEGO GLOSOWANIA UCHWAŁ:

Uchwała Nr V/32/19 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Padew Narodowa na rok 2019.

Uchwała Nr V/33/19 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Padew Narodowa na rok 2019.

Uchwała Nr V/34/19 w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Padew Narodowa. 

Uchwała Nr V/35/19 w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Padwi Narodowej poprzez likwidację filii w Zarówniu

Uchwała Nr V/36/19 w sprawie ustalenia planu sieci publicznej szkoły podstawowej prowadzonej przez Gminę Padew Narodowa oraz określenia granicy obwodu publicznej szkoły podstawowej od 1 września 2019 r.

Uchwała Nr V/37/19 w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze.

Uchwała Nr V/38/19 w sprawie zmiany uchwały nr XXII/229/18 Rady Gminy w Padwi Narodowej z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Padew Narodowa przez osoby fizyczne i prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego, trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczenia ich wykorzystania.

Uchwała Nr V/39/19 w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej położonej w sołectwie Rożniaty

 

VI SESJA RADY GMINY - 28.06. 2019 - WYNIKI IMIENNEGO GŁOSOWANIA UCHWAŁ: 

Uchwała Nr VI/40/19 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy wotum zaufania

Uchwała Nr VI/41/19 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Padew Narodowa za rok 2018.

Uchwała Nr VI/42/19 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2018 r.

Uchwała Nr VI/43/19 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Padew Narodowa na 2019 rok

Uchwała Nr VI/44/19 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Mieleckiego na dofinansowanie remont dróg powiatowych

Uchwała Nr VI/45/19 w sprawie zmiany uchwały własnej nr IV/29/07 z dnia 23 lutego 2007 r. w sprawie poboru podatków w drodze inkasa

Uchwała Nr VI/46/19 w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej położonej w sołectwie Padew Narodowa

Uchwała Nr VI/47/19 w sprawie zwolnienia Dyrektora Szkoły Podstawowej im. I. Łukasiewicza w Padwi Narodowej w roku szkolnym 2019/2020 z tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć.

 

VII SESJA RADY GMINY - 25 WRZEŚNIA 2019 R, - WYNIKI IMIENNEGO GŁOSOWANIA UCHWAŁ:

Uchwała Nr VII/48/19  w sprawie dokonania zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Padew Narodowa na rok 2019.

Uchwała Nr VII/49/19  w sprawie  dokonania zmian w budżecie Gminy Padew Narodowa na rok 2019.

Uchwała Nr VII/50/19  w sprawie rozpatrzenia protestu wyborczego na wybory sołtysa wsi Babule.

Uchwała Nr VII/51/19  w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej położonej w sołectwie Wojków.

 

 VIII SESJA RADY GMINY - 30 PAŹDZIERNIKA 2019 R. - WYNIKI IMIENNEGO GŁOSOWANIA UCHWAŁ.

 1. Uchwała Nr VIII/52/19  w sprawie uchwalenia III zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Padew Narodowa.

 2. Uchwała Nr VIII/53/19  w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Polska Wieś III” dla terenu położonego w Padwi Narodowej.

 3. Uchwała Nr VIII/54/19  w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Padew Narodowa na 2019 r.

 4. Uchwała Nr VIII/55/19  w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla obliczenia wysokości podatku rolnego na 2020 rok.

 5. Uchwała Nr VIII/56/19  w sprawie podatku od nieruchomości na terenie Gminy Padew Narodowa.

 6. Uchwała Nr VIII/57/19  w sprawie  dokonania zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie Gminy Padew Narodowa.

 7. Uchwała Nr VIII/58/19  w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Padew Narodowa.

 8. Uchwała Nr VIII/59/19  w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz nagród ze specjalnego funduszu  na nagrody za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze nauczycieli w szkole prowadzonej przez Gminę Padew Narodowa.

 9. Uchwała Nr VIII/60/19  w sprawie wstępnej lokalizacji nowego przystanku komunikacyjnego.

 10. Uchwała Nr VIII/61/19  w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej położonej w sołectwie Rożniaty (dz.ew. 1075/10)

 11. Uchwała Nr VIII/62/19  w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej położonej w sołectwie Rożniaty
  w drodze bezprzetargowej (dz.ew. 563/10)

 12. Uchwała Nr VIII/63/19  w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej położonej w sołectwie Rożniaty
  w drodze bezprzetargowej (dz.ew. 563/9)

 13. Uchwała Nr VIII/64/19  w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej położonej w sołectwie Rożniaty
  w drodze bezprzetargowej (dz.ew. 563/8)

IX SESJA RADY GMINY - 30 LISTOPADA 2019 R.  - WYNIKI IMIENNEGO GLOSOWANIA UCHWAŁ.

1. Uchwała nr IX/65/19 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Padew Narodowa na 2019 

2. Uchwała nr IX/66/19 w sprawie zmiany uchwały Nr XX/203/2017 Rady Gminy Padew Narodowa z dnia  10 listopada 2017 r.
    w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Padew Narodowa .

3. Uchwała nr IX/67/19 w sprawie zmiany uchwały Nr XX/204/17 Rady Gminy Padew Narodowa w sprawie szczegółowego
    sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu
    gminy Padew Narodowa i zagospodarowanie tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę
    za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

4. Uchwała nr IX/68/19 w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wysokości
    stawki opłaty oraz stawki opłaty za pojemnik lub worek. 

5. Uchwała nr IX/69/19  w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

6. Uchwała nr IX/70/19 w sprawie zmiany uchwały Nr XX/158/2013 Rady Gminy Padew Narodowa z dnia 16 kwietnia 2013 r. w
    sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa.

7. Uchwała nr IX/71/19 w sprawie dopłaty dla odbiorców usług kanalizacyjnych w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków
    na podstawie zawartych umów z Zakładem Wodociągów i Usług Komunalnych w Padwi Narodowej.

8. Uchwała nr IX/72/19 w sprawie „Programu współpracy Gminy Padew Narodowa z organizacjami pozarządowymi oraz
    podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok”.

9. Uchwała nr IX/73/19 w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia, w tym z
    usługami opiekuńczymi udzielających schronienia osobom tego pozbawionym, w tym osobom bezdomnym z terenu
    Gminy Padew Narodowa.

10. Uchwała nr IX/74/19  w sprawie zbycia nieruchomości gruntowych położonych w sołectwie Kębłów

 data wytworzenia2018-12-07
data udostępnienia2018-12-07
sporządzone przez
opublikowane przezRyszard Gancarz
ilość odwiedzin348
rejestr zmianzobacz »
Urząd Gminy w Padwi Narodowej, ul. Grunwaldzka 2, 39-340 Padew Narodowa, tel.: 0-15 851 44 60, fax: 0-15 811 93 80, gmina@padewnarodowa.com.pl, www.padewnarodowa.com.pl
Przydatne informacje
Prawo
Nasz urząd
»  Kontakt
»  BIP
Władze
»  Sejm
»  Senat
»  Premier
Poprawny XHTML 1.0 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting INTERmedi@