Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Padwi Narodowej
Menu góra
Strona startowa INFORMACJE DOSTĘP DO INFORMACJI O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE ORAZ O OCENACH ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „DOSTĘP DO INFORMACJI O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE ORAZ O OCENACH ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO, bieżące, menu 1168 - BIP - Urząd Gminy w Padwi Narodowej”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

DOSTĘP DO INFORMACJI O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE ORAZ O OCENACH ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

DOSTĘP DO INFORMACJI O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE ORAZ O OCENACH ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

Informacje publikowane są w kolejności od najstarszej do najnowszej, czyli informacja najstarsza jest na początku listy, a najnowsza na jej końcu.

1. Raport oddziaływania na środowisko[ pobierz ]

1 a) Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Padew Narodowa

2. Program Ochrony Środowiska z Planem Gospodarki Odpadami [ pobierz ]

3. Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 24.06.2005w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji obejmującej budowę stacji paliw z zapleczem, myjnią, stacją kontroli pojazdów, serwisem opon z dwoma stanowiskami wymiany oleju wraz z urządzeniami niezbędnymi do prawidłowego użytkowania obiektów – na nieruchomości składającej się z części działek o numerach ewid. 2368/1, 2367, 2366/1 w miejscowości Padew Narodowa, jako przedsięwzięcie mogące znacząco oddziaływać na środowisko, dla którego został ustalony obowiązek sporządzenia raportu, oddziaływania na środowisko [ pobierz ]

4. Postanowienie Wójta Gminy z dnia 12 sierpnia 2005 r. w sprawie nałożenia obowiązku sporządzenia raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.[ pobierz ]

5. Decyzja W ojta Gminy z dnia 19 wrzesnia 2005 r. o warunkach zaudowy [pobierz ]

6. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia....[pobierz ]

7. Postanowienie Wójta Gminy z dnia 28 grudnia 2005 r. o nakazanie sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko [ pobierz ]

8. Ogłoszenie Wójta Gminy Padew Narodowa z dnia 30 grudnia 2005 r. o uzgodnienie środowiskowych uwarunkowań...[ pobierz ]

9. Ogłoszenie Wójta Gminy Padew Narodowa z dnia 16 stycznia 2006 r. - decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach....[ pobierz ]

10. Zawiadomienie Wójta Gminy Padew Narodowa z dnia 02 lutego 2006 r. w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia...[ pobierz ]

11. Zawiadomienie Wójta Gminy Padew Narodowa z dnia 20 lutego 2006 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzjiśrodowiskowych.... [ pobierz ]

12. Postanowienie Wójta Gminy z dnia 8 marca 2006 r. w sprawie sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polagającego na: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla sołectw...." [ pobierz ]

13. Postanowienie Wójta Gminy z dnia 8 marca 2006 r. w sprawie zwolnienia inwestora z obowiązku sporządzenia raportu dla planowanego przedsięwzięcia inwestycyjnego p.n. "Wisła-Wola Zdakowska-Przykop zad.2..."[pobierz ]

14. Zarządzenie Wójta Gminy z dnia 11 kwietnia 2006 r. w sprawie określenia wymagań jakie powinie spełniać przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie na świadczenie usług w zakresie.... [ pobierz ]

15. Decyzja Wójta Gminy z dnia 12 kwietnia 2006 r. o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla sołectw gminy Padew Narodowa: Babule, Piechoty, Zachwiejów, zarównie, Wojków, Domacyny, Zaduszniki, Przykop, Rożniaty i Kębłów" [ pobierz ]

16. Decyzja Wójta Gminy z dnia 24 kwietnia 2006 r. o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia "Wisła-Wola Zdakowska - Przykop zad. 2, modernizacja, przeciwfiltracyjne zabezpieczenie prawego wału rzeki Wisły na długości 2,51 km w miejscowości Przykop i Zaduszniki, gmina Padew Narodowa, powiat Mielec" [ pobierz ]

17.Zawiadomienie Wójta Gminy z dnia 12 września 2006 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia...... [ pobierz ]

18. Informacja o podmiotach zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych [ pobierz ]

19. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla firmy TRANSHANDROL Marek Kiełb Spólka jawna.....

20. Postanowienie Wójta Gminy o obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla inestora TRANSHANDROL Marek Kiełb Sp. jawna 39-340 Padew Narodowa 473 przedsięwzięcia polegającego na.....

21. Zawiadomienie Wójta Gminy Padew Narodowa o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Polskiej Telefonii Cyfrowej w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budoqwie stacji bazowej telefonii cyfrowej ERA 56174.01 "Padew Narodowa" [ pobierz ]

22. Decyzja Wójta Gminy Padew Narodowa dot. umorzenia postępowania administracyjnego w sprawia wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na "Budowa stacji bazowej telefonii cyfrowej ERA 56174.01 Padew Narodowa" dla inwestora Polska Telefonia Cyfrowa Sp. z o.o. Warszawa.

23. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia polegającego na "budowie zplecza diagnostyczno-naprawczo-usługowego obejmującego budynek administracyjno-biurowy z halą diagnostyczno-naprawczą wraz z układem komunikacji, ogrodzeniem, ukształtowaniem terenu oraz niezbędnym uzbrojeniem terenu dla firmy TRANSHANDROL Marek Kiełb Spółka jawna Padew Narodowa 473.

24. Zawiadomienie Wójta Gminy Padew Narodowa z dnia 12 lutego 2008 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą "Modernizacja dróg w strefie aktywności gospodarczej w m. Padew Narodowa"

25. Postanowienie z dnia 26 marca 2008 r. w sprawie zwolnienia z konieczności opracowywania raportu oddziaływania na środowisko inwestycji pod nazwą " modernizacja dróg w strefie aktywności gospodarczej w miejscowości Padew Narodowa"

26. Zawiadomienie z dnia 15 kwietnia 2008 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą "remont dróg gminnych uszkodzonych w czasie powodzi w miejscowości Padew Narodowa".

27. Decyzja Wójta Gminy Padew Narodowa z dnia 7 maja 2008 r. o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na " Modernizację dróg w strefie aktywności gospodarczej w miejscowosci Padew Narodowa".

28. Zawiadomienie z dn. 24.07. 2008 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia p.n. "remont dróg gminnych uszkodzonych w czasie powodzi w m. Przykop i Rożniaty, gm. Padew Narodowa"

29. Postanowienie Wójta Gminy Padew Narodowa z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji polegającej na "remoncie dróg gminnych uszkodzonych w czasie powodzi w miejscowości Przykop i Rozniaty, gmina Padew Narodowa"

30. Obwieszczenie Wójta Gminy padew Narodowa z dnia 1 września 2008 r. o dokonaniu uzgodnień przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.:"Remont dróg gminnych uszkodzonych w czasie powodzi w miejscowości Przykop i Rożniaty, gmina Padew Narodowa"

31. DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „ remont dróg gminnych uszkodzonych w czasie powodzi w miejscowości Przykop i Rożniaty, gmina Padew Narodowa”.

32. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego z dnia 9 października 2008 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą „budowa budynków mieszkalnych jednorodzinnych wolnostojących z przyłączami zewnętrznymi oraz budynków gospodarczych na działce nr ew. 270/2 zgodnie z Koncepcją Programowo-Przestrzenną Zabudowy Jednorodzinnej w miejscowości Zachwiejów gm. Padew Narodowa.”

33. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego z dnia 1 grudnia 2008 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. "rozbudowa i modernizacja istniejącej oczyszczalni ściekó Qśr.d= 300m3 /d w miejscowości Padew Narodowa"

34. Postanowienie z dnia 15 stycznia 2009 r. dla inwestycji polegającej na budowie budynków mieszkalnych jednorodzinnych wolnostojących z przyłączami zewnętrznymi oraz budynków gospodarczych na działce nr ewid. 270/2 zgodnie z Koncepcją Programowo-Przestrzenną Zabudowy jednorodzinnej w miejscowości Zachwiejów gmina Padew Narodowa zlokalizowanej w granicach wyznaczonego obszaru specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 "Puszcza Sandomierska"

35. Decyzja z dnia 2 lutego 2009 r. o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. "Budowa budynków mieszkalnych jednorodzinnych wolnostojących z  przyłączami zewnętrznymi oraz budynków gospodarczych na działce nr 270/2 zgodnie z Koncepcją Programowo-Przestrzenną zabudowy jednorodzinnej w m. Zachwiejów, gmina Padew Narodowa"

36. Postanowienie z dnia 11 lutego 2009 r. - zwolnienie inwestora Gminy Padew Narodowa z opracowania raportu oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. "rozbudowa i modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków Qśr. d=300 m3/d w m. Padew Narodowa"

37. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego z dnia 11 marca 2009 r. w sprawie "przebudowa budynku magazynu zbożowego na magazyn produktów makopodobnych oraz zmiana sposobu użytkowania części budynku na stolarnię (produkcja drobnych elementów drewnianych, mebli itp. oraz drobne usługi stolarskie) oraz sklep materiałów budowlanych i przemysłowych na działce nr 813/2 i 813/3 w Padwi Narodowej" - inwestor Andrzej Białek, zam. Wola Baranowska, ul. Szkolna 37.

38. Zawiadomienie Wójta Gminy Padew Narodowa z dnia 24 marca 2009 r. o wszczęciu postępowania admninistracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. "Podłączenie studni głębinowych S-4, S-5, S-6 do SUW w Padwi Narodowej, gmina Padew Narodowa"

39. Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 3 kwietnia 2009 r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa i modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w m. Padew Narodowa"

40. Obwieszczenie Wójta Gminy Padew Narodowa z dnia 8 kwietnia 2009 r. w sprawie wydania postanowienia z dnia 6 kwietnia 2009 r. znak. RGR-7624/1-3/09 w sprawie konieczności sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko oraz obowiązku przeprowadzenia oceny oddzialywania na środowisko dla przedsięwzięcia "”przebudowa budynku magazynu zbożowego na magazyn produktów mąko podobnych oraz zmiana sposobu użytkowania części budynku na stolarnię  (produkcja drobnych elementów drewnianych, mebli itp. oraz drobne usługi stolarskie) oraz sklep materiałów budowlanych i przemysłowych)” . Inwestor Andrzej Bialek - 3-451 Wola Baranowska, ul. Szkolna 37

41. Obwieszczenie Wójta Gminy Padew Narodowa z dnia 14 kwietnia 2009 r. o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla inwestycji " Przebudowa budynku magazynu zbożowego na magazyn produktów mąko podobnych oraz zmiana sposobu użytkowania części budynku na stolarnię  (produkcja drobnych elementów drewnianych, mebli itp. oraz drobne usługi stolarskie) oraz sklep materiałów budowlanych i przemysłowych)” . Inwestor Andrzej Bialek - 3-451 Wola Baranowska, ul. Szkolna 37  

 

42. Obwieszczenie Wójta Gminy Padew Narodowa z dnia 22 maja 2009 r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia "przebudowa budynku magazynu zbożowego"

43. Obwieszczenie Wojta Gminy Padew Narodowa z dnia 03 czerwca 2009 r. o umorzeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji środowiskowej "podłączenie studni głębinowych S-4, S-5 i S-6 do SUW w Padwi Narodowej

44. Zawiadomienie z dnia 16 czerwca 2009 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej "odbudowa drogi powiatowej nr 1121R Suchorzów - Gawłuszowice"

45. Zawiadminienie z dnia 16 czerwca 2009 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji środowiskowej "budowazaklądu ślusarskiego na dzialce nr 295, 296 w Padwi Narodowej"

46. Postanowienie Wójta Gminy z dnia 8 lipca 2009 r. w sprawie nałożenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddzialywania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. "Odbudowa drogi powiatowej nr 1121R Suchorzów - Gawłuszowice. Inwestor Powiatowy Zarząd Dróg w Mielcu".

47. Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 8 lipca 2009 r.

48. Postanowienie Wójta Gminy z dnia 9 lipca 2009 r. w sprawie nałozenia obowiązku przeprowadzenia oceny i opracowania raportu oddzialywania na środowisko dla inwesycji pn. "Budowa zakladu ślusarskiego produkcji maszyn do recyklingu, tworzyw sztucznych, budowie niezbędnej infrastruktury technicznej na działkach nr 296 i 295 w Padwi Narodowej. Inwestor: Agata i Mariusz Mieszkowicz, zam. Chorzelow 719.

49. Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 9 lipca 2009 r.

50. Obwieszczenie Wojta Gminy Padew Narodowa z dnia 11 sierpnia 2009 r. w sprawie wydania decyzji umarzającej postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na "budowa zakładu ślusarskiego produkcji maszu=yn do recyklingu, tworzyw sztucznych, budowy niezbędnej infrastruktury technicznej na działkach nr 295 i 296 w Padwi Narodowej dla inwestora Agata i Mariusz Mieszkowicz, zam. Chorzelów 719".

51. Obwieszczenie Wójta Gminy Padew Narodowa z dnia 25 września 2009 r.

52. Zawiadomienie z dnia 28.10. 2009 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskjowych uwarunkowaniach   zgody na realizację przedsięwzięcia "podłączenie studni głębinowych  S-4, S-5, S-6 do SUW w padwi narodowej - budowa studni S-4, S-5, S-6 oraz budowa rurociągów wodnych i kabli energetycznych".

53. Decyzja Wójta Gminy Padew Narodowa z dnia 13 listopada 2009 r. o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia pn. "przebudowa drogi powiatowej nr 1 121R Suchorzów - Gawłuszowice w km 6+817- 11+070 i 11+125 -16+833"

54. Obwieszczenie Wójta Gminy Padew Narodowa z dnia 17 listopada 2009 r.o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: "przebudowa drogi powiatowej nr 1 121R Suchorzów - Gawłuszowice w km 6+817-11+070 i 11+125 -16+833"

55. Zawiadomienie Wójta Gminy Padew Narodowa z dnia 3 grudnia 2009 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego  w sprawie wydania decyzji środowiskowych uwarunkowaniach  zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą "kanalizacja sanitarna w Przykopie gmina Padew Narodowa"

56. Zawiadomienie Wójta Gminy Padew Narodowa z dnia 23 grudnia 2009 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: "Przełożenie koryt Złotego Potoku i Osy Dużej".

57. Obwieszczenie Wójta Gminy Padew Narodowa z dnia 13.04.2010r. w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia "kanalizacja sanitarna w Przykopie gmina Padew Narodowa".

58. Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 28 maja 2010 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie turbin wiatrowych w obrębie działek nr ewid: 72, 73, 74, 75 i 76 w miejscowości Padew Narodowa.

59. Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 7 czerwca 2010 r. o wydaniu decyzji znak: RGR-7624/9-4/09 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. kanalizacja sanitarna w Przykopie gmina Padew Narodowa"  

60. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 7 liipca 2010 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji pn."Rozbudowa istniejącej stacji LHS Wola Baranowska o dwa równolegle biegnące tory nr 2 i 4 do toru szlakowego nr 1...."

 61. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowyxch uwatrunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie wiaty magazynowej wraz z niezbędn ą infrastrukturą techniczną......

62. Obwieszczenie Wójta Gminy Padew Narodowa z dnia 20.07. 2010 r. w sprawie wydania postanowienia o stwierdzeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddzialywania na środowisko oraz opracowania raportu odddziaływania na środowisko dla inwestycji "Budowa turbin wiatrowych na działkach o nr  ewid,: 72, 73, 74, 75 i 76 położonych w m. Padew Narodowa

63. Obwieszczenie Wo jta Gminy Padew Narodowa z dnia 21.07. 2010 r. w sprawie wydania postanowienia o zawieszeniu postępowania administracyjnego do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu inwestycji na środowisko dla przedsięwzięcia ""Budowa turbin wiatrowych na działkach o nr  ewid,: 72, 73, 74, 75 i 76 położonych w m. Padew Narodowa. 

64. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 19 lipca 2010 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji publicznego przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa istniejącej stacji LHS Wola Baranowska o dwa równoleglebiegnące tory nr 2 i 4 do toru szlakowego nr 1....

65. Obwieszczenie - zawiadomienie z dnia 18 sierpnia 2010 r. o wszczęciu w dniu 17 sierpnia 2010 r. postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą "Rurociąg  tłoczny sanitarny PEØ160 w Padwi narodowej gmina Padew Narodowa"

 

66.; Obwieszczenie Wojta Gminy Padew Narodowa z dnia 26 sierpnia 2010 r. owydaniu deczyzji umarzającej postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. "Budowa wiaty magazynowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną" na działce o nr ewid. 286  w obrębie Padew Narodowa, Inwestor: Marek Kiełb ul. L. Uzar-Krysiakowej 159, 39-340 Padew Narodowa
.

67. Zawiadomienie - Obwieszczenie Wójta Gminy Padew Nrodowa z dnia 6 października 2010 r. o wydaniu postanowienia stwierdzającego brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na środowisko (dla przedsięwzięcia pn. "Rurociąg tłoczny PE Ø 160 w Padwi Narodowej, gmina Padew Narodowa").  

68. Obwieszczenie Wójta Gminy Padew Narodowa z dnia 8 października 2010 r, w sprawie przystąpienia do oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. "Podłączenie studni głębionowych S-4, S-5, S-6 do SUW w Padwi Narodowej"

69. Obwieszczenie Wójta Gminy Padew Narodowa z dnia 29 października 2010 r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. "Rurociąg tłoczny sanitarny PE Ø 160 w Padwi Narodowej, gmina Padew Narodowa". 

70. Obwieszczenie Wójta Gminy Padew Narodowa z dnia 2 grudnia 2010 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą „uzbrojenie terenu osiedla w Zachwiejowie – budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i przepompowni ścieków z zasilaniem energetycznym”

71. Obwieszczenie Wójta Gminy Padew Narodowa z dnia 10 grudnia 2010 r. o wydaniu decyzji na  świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Padew Narodowa.

72. Obwieszczenie Wójta Gminy Padew Narodowa z dnia 20 stycznia 2011 r. w sprawie umorzenia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. "uzbrojenie terenu osiedla w Zachwiejowie - budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i przepompowni scieków z zasilaniem elektroenergetycznym".

73. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 9 lutego 2011 r. w sprawie oddziaływania na środowisko planowanej budowy i eksploatacji dwóch bloków energetycznych 3 oraz 4 w elektrowni j ądrowej na Ukrainie w Regionie Chmielnickim, w powiecie Słavuta, w pobliżu miejscowości Netishyn.

74. Zawiadomienie dla strony objętej planowaną działalnością w oparciu o art. 3 Konwencji.

75. Zawiadomienie z dnia 19 kwietnia 2011 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „eksploatacji złoża piasku Padew Narodowa - Korpuliński". 

 

76. Obwieszczenie Wojta Gminy Padew Narodowa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na podłączeniu studni głębinowych S-4, S-5, S-6 do SUW w Padwi Narodowej i budowie studni S-4, S-5, S-6 oraz budowie rurociągów wodnych i kabli energetycznych.

77. Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 12 lipca 2011 r. o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. "Budowa turbin wiatrowych na działakch o nr ew. 72,73, 74, 75 i 76 połozonych w m. Padew Narodowa

 

78. Zawiadomienie z dnia 29.09. 2011 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. "Budowa budynku usługowo-handlowo0-magazynowego wolnostojącego w miejscowości Padew Narodowa"

 

79. Obwieszczenie Wójta Gminy Padew Narodowa z dnia 6 październikka 2011 r. o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. „Budowa turbin wiatrowych na działkach o nr ewid. 72, 73, 74, 75 i 76 położonych w miejscowości Padew Narodowa"

80. Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 2 listopada 2011 r. o wyznaczeniu nowego terminu dokonania uzgodnień środowiskowych dla przedzięwzięcia polegającego na budowie turbin wiatrowych w miejscowości Padew Narodowa.

81. Obwieszczenie Wójta Gminy Padew Narodowa z dnia 9 grudnia 2011 r. o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą „ Budowa budynku usługowo - handlowo - magazynowego wolnostojącego w miejscowości Padew Narodowa" na działce oznaczonej nr ewid. gruntu 2016 obręb Padew Narodowa.

82. Obwieszczenie Wójta Gminy Padew Narodowa z dnia 20 grudnia 2011 r. o odstąpieniu od sporządzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla dokumentu „Gminny Program Usuwania Azbestu dla Gminy Padew Narodowa na lata 2011-2032 r.".

 
84. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. "Rewitalizacja linii kolejowej nr 25 Łódź Kaliska - Dębica, odcinek Tarnobrzeg (Ocice) - Mielec - Dębica.

85. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 2 lutego 2012 r. w sprawie wystąpienia do PPIS w Tarnobrzegu, PPIS w Mielcu oraz PPIS w Dębicy o wydanie opinii o potrzebie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. "Rewitalizacja linii kolejowej nr 25 Łódź Kaliska - Dębica, odcinek Tarnobrzeg (Ocice) - Mielec - Dębica.      

 
 
 

Obwieszczenie Wójta Gminy Majdan Krółewski z dnia 15 maja 2012 r. o wydaniu postanowienia znak: GK.6220.1.2012 o zawieszeniu postępowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na poszukiwaniu i rozpoznawaniu złóż ropy naftowej i gazu ziemnego połączone z robotami geologicznymi wykonywanymi przy użyciu dynamitu oraz wykonywanie otworów wiertniczych o głębokości większej niż 1 000 m dla przedłużenia koncesji "Mielec Bojanów Nr 32/99/p".

 

Obwieszczenie Wójta Gminy Majdan Krółewski z dnia 15 maja 2012 r. dotyczące wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla przedsięwzięcia polegającego na poszukiwaniu i rozpoznawaniu złóż ropy naftowej i gazu ziemnego połączone z robotami geologicznymi wykonywanymi przy użyciu dynamitu oraz wykonywanie otworów wiertniczych o głębokości większej niż 1 000 m dla przedłużenia koncesji "Mielec Bojanów Nr 32/99/p".

 

Obwieszczenie Wójta Gminy Majdan Królewski z dnia 8 sierpnia 2012 r. dotyczące zawiadomienia o podjęciu zawieszonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na poszukiwaniu i rozpoznawaniu złóż ropy naftowej i gazu ziemnego połączone z robotami geologicznymi wykonywanymi przy użyciu dynamitu oraz wykonywanie otworów wiertniczych o głębokości większej niż 1 000 m dla przedłużenia koncesji "Mielec Bojanów Nr 32/99/p".

 

Obwieszczenie Wójta Gminy Majdan Krółewski z dnia 8 sierpnia 2012 r. dotyczące podania do publicznej wiadomości, że w dniu 3 sierpnia 2012 r. został przedłożony Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwaięcia polegającego na poszukiwaniu i rozpoznawaniu złóż ropy naftowej i gazu ziemnego połączone z robotami geologicznymi wykonywanymi przy użyciu dynamitu oraz wykonywanie otworów wiertniczych o głębokości większej niż 1 000 m dla przedłużenia koncesji "Mielec Bojanów Nr 32/99/p".

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 17.10. 2012 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia  polegającego na wdrożeniu innowacyjnej technologii "TechnoSZAR" służącej wytwarzaniu ulepszonego paliwa - brykietu antracytowego w miejscowościach Zachwiejów i  Knapy.

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie  z dnia 23 listopada 2012 r. o możlliwości zapozanania się z częścią dokumentacji dotyczącej oddziaływania na środowisko planowanej inwestycji pn.  ?Instalacja do końcowego przetwarzania płynnych odpadów radioaktywnych w pobliżu miejscowości Mochovce ?

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 18.03.2014 r. o możliwości zapoznania się z projektem planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000.

 

 Zawiadomienie Wójta Gminy Tuszów Narodowy z dnia 31 marca 2014  r. dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. "Kształtowanie przekroju poprzecznego i podłużnego koryta cieku - rzeka Babulówka w km 14+600-22+901 i 24 +460 - 26 +100, tj. 9941 mb" na terenie gminy Tuszów Narodowy, gminy Padew Narodowa.


Zawiadomienie o zebraniu pełnej dokumentacji w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa turbin wiatrowych na działkach o nr ewid. 72, 73, 74, 75 i 76 położonych w miejscowości Padew Narodowa” na wniosek Inwestora: firma TRANSHANDROL, Marek Kiełb, Spółka jawna, 39-340 Padew Narodowa, ul. Ludwiki Uzar-Krysiakowej 159. 

 

Postanowienie Wójta Gminy Tuszów Narodowy z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddzialywania na środowisko przedsięwzięcia pn. "Kształtowanie przekroju poprzecznego i podłuznego koryta cieku - rzeka babulówka w km 14+600-22+901 i 24+460-26+100 tj. 9 941 mb"  na terenie gminy Tuszow Narodowy i Padew Narodowa.

 

Zawiadomienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnobrzegu z dnia 24 lipca 2014 r. w sprawie wydania decyzji w sprawie odmowy przez Wójta Gminy Padew Narodowa wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: "Budow aturbin wiatrowych na działkach o nr ewid. 72, 73, 74, 75 i 76 w miejscowości Padew Narodowa".

 

Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnobrzegu z dnia 24 lipca 2014 r. w sprawie uchylenia decyzji Wójta Gminy Padew Narodowa z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie  wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: "Budow aturbin wiatrowych na działkach o nr ewid. 72, 73, 74, 75 i 76 w miejscowości Padew Narodowa".

 

Obwieszczenie Wójta Gminy Padew Narodowa z dnia 2 października 2014 r. o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko z udziałem społeczeństwa dla przedsięwzięcia pn. „ Zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Gminie Padew Narodowa”.

Obwieszczenie Wójta Gminy Padew Narodowa z dnia 27 października 2014 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pod nazwą ? Budowa turbin wiatrowych na działkach działek nr ewid: 72, 73, 74, 75 i 76 w miejscowości Padew Narodowa, dla Inwestora: TRANSHANDROL Marek Kiełb sp. jawna, ul. Ludwiki Uzar-Krysiakowej 159, 39-340 Padew Narodowa.

Obwieszczenie Wójta Gminy Padew Narodowa z dnia 24.11. 2014 r. o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowyuch uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa turbin wiatrowych na działkach o nr ewid. 72,73,74,75 i 76 połozonych w m. Padew Narodowa"

 Obwieszczenie-zawiadomienie Wójta Gminy Padew Narodowa z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie toczącego się ponownie postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa turbin wiatrowych na działkach o nr ewid. 72, 73, 74, 75 i 76 w miejscowości Padew Narodowa”

 Obwieszczenie Wójta Gminy Padew Narodowa z dnia 2 stycznia 2015 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „ Budowa turbin wiatrowych na działkach o nr ewid.: 72, 73, 74, 75, i 76 położonych w miejscowości Padew Narodowa,  zostało wydane postanowienie o zawieszeniu postępowania w przedmiotowej sprawie do czasu przedłożenia przez Inwestora (Firma TRANSHANDROL Marek Kiełb Spółka Jawna Padew Narodowa 473) uzupełnienia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. 

Obwieszczenie Wójta Gminy Padew Narodowa z dnia 28 stycznia 2015 r. o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko z udziałem społeczeństwa dla przedsięwzięcia pn. „ Zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Gminie Padew Narodowa”.

Obwieszczenie Wójta Gminy Padew Narodowa z dnia 24 lutego 2015 r. o przesunięciu  terminu na uzupełnienie raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pn. ? Budowa turbin wiatrowych na działkach o nr ewid.: 72, 73, 74, 75, i 76 położonych w miejscowości Padew Narodowa.

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie raportu oddziaływania na środowisko planowanej budowy tymczasowego składowiska wypalonego paliwa jądrowego oddalonego 11 km na zachód Czarnobylskiej Elektrowni Jądrowej na Ukrainie.

Obwieszczenie Wójta Gminy Padew Narodowa z dnia 16 marca 2015 r. w sprawie postępowania w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „ Budowa turbin wiatrowych na działkach o nr ewid.: 72, 73, 74, 75, i 76 położonych w miejscowości Padew Narodowa.

 Obwieszczenie Wójta Gminy Padew Narodowa z dnia 02.04.2015 w sprawie podjęcia zawieszonego postepowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa turbin wiatrowych na działkach o nr ewid. 72, 73, 74, 75, 76, położonych w miejscowosci Padew Narodowa".

Obwieszczenie Wójta Gminy Padew Narodowa z dnia 03.04.2015 roku o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie turbin wiatrowych na działkach o nr ewid. 72, 73, 74, 75 i 76 położonych w miejscowości Padew Narodowa.
 

Obwieszczenie Wójta Gminy Padew Narodowa z dnia 18maja 2015 r. w sprawie wyznaczenia nowego terminu dokonania uzgodnień środowiskowych dla przedsięwzięcia pn. "Budowa turbin wiatrowych na działkach o numerach ewidencyjnych: 72,73,74,75 i 76 w m. Padew Narodowa”.

Obwieszczenie Wójta Gminy Padew Narodowa z dnia 22 maja 2015 r. o przystąpieniu do przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko z udziałem społeczeństwa dla przedsięwzięcia pn. „Zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne na terenie gminy Padew Narodowa”.

Obwieszczenie Wójta Gminy Padew Narodowa z dnia 17 czerwca 2015 r. o zawieszeniu postępowania w przedmiotowej sprawie do czasu przedłożenia przez Inwestora (Firma TRANSHANDROL Marek Kiełb Spółka Jawna, ul. Ludwiki Uzar-Krysiakowej 159, 39-340 Padew Narodowa) uzupełnienia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. 

Obwieszczenie Wójta Gminy Padew Narodowa z dnia 26.06.2015 o podjęciu zawieszonego postępowania administracyjnego w sprawie dotyczącej przedsięwzięcia pn. „Budowa turbin wiatrowych na działkach o numerach ewidencyjnych: 72, 73, 74, 75 i 76 w m. Padew Narodowa".

Zawiadomienie Wójta Gminy Padew Narodowa z dnia 2 lipca 2015 r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Gminie Padew Narodowa”

Obwieszczenie Wójta Gminy Padew Narodowa z dnia 3 sierpnia 2015 r. o zawieszeniu postępowania w przedmiotowej sprawie do czasu przedłożenia przez Inwestora (Firma TRANSHANDROL Marek Kiełb Spółka Jawna, ul. Ludwiki Uzar-Krysiakowej 159, 39-340 Padew Narodowa) uzupełnienia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. 

Obwieszczenie Wójta Gminy Padew Narodowa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o wydaniu postanowienia o podjęciu zawieszonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ? Budowa turbin wiatrowych na działkach o nr ewid.: 72, 73, 74, 75, i 76 położonych w miejscowości Padew Narodowa

Obwieszczenie Wójta Gminy Padew Narodowa z dnia 20 sierpnia 2015 r. o odstąpieniu od sporządzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Padew Narodowa”

Obwieszczenie Wójta Gminy Padew Narodowa z dnian 10 września 2015 r. o wyznaczeniu terminu uzgodnień dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie turbin wiatrowych na działkach o nr ewid. 72, 73, 74, 75 i 76 w miejscowości Padew Narodowa”

Obwieszczenie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 23 września 2015 r. o wydaniu postanowienia o przeprowdzeniu postepowania w sprawie transgranicznegp oddziaływania na środowisko dla przedsięzwięcia  polegającego na budowie i eksploatacji pierwszej w Polsce Elektrowni Jądrowej o mocy elektrycznej 3750 MWe na obszarze gmin Choczewo lub Gniewino i Krokowa w województwie pomorskim

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora  Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 2 października 2015 r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Padew Narodowa z dnia 12 października 2015 r. o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko z udziałem społeczeństwa dla przedsięwzięcia polegającegona budowie turbin wiatrowych na działkach o nr ewid. 72, 73, 74, 75 i 76 położonych w miejscowości Padew Narodowa, Inwestor: Transhandrol Marek Kiełb Spółka Jawna, ul. Ludwiki Uzar-Krysiakowej 159, 39-340 Padew Narodowa

Zawiadomienie Wójta Gminy Padew Narodowa z dnia 5 listopada 2015 r. o zebraniu pełnej dokumentacji w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa turbin wiatrowych na działkach o nr ewid. 72, 73, 74, 75 i 76 położonych w miejscowości Padew Narodowa” na wniosek Inwestora: firma TRANSHANDROL, Marek Kiełb, Spółka jawna, 39-340 Padew Narodowa, ul. Ludwiki Uzar-Krysiakowej 159.

Zawiadomienie Wojta Gminy Padew Narodowa z dnia 11 grudnia 2015 r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa turbin wiatrowych na działkach o nr ewid.: 72, 73, 74, 75, i 76 w miejscowości Padew Narodowa”, Inwestor: TRANSHANDROL Marek Kiełb Spółka jawna, 39-340 Padew Narodowa ul. Ludwiki Uzar – Krysiakowej 159

Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 11 grudnia 2015 r. o wydaniu decyzji Wójta Gminy Padew Narodowa o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa turbin wiatrowych na działkach o nr ewid.: 72, 73, 74, 75, i 76 w miejscowości Padew Narodowa”, Inwestor: TRANSHANDROL Marek Kiełb Spółka jawna, 39-340 Padew Narodowa ul. Ludwiki Uzar – Krysiakowej 159

Zawiadomienie Wójta Gminy Padew Narodowa z dnia 22 lutego 2016 r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ?Rozbudowa i przebudowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków do przepustowości 500 [m3/d] i RLM = 5500 w miejscowości Padew Narodowa?

 Zawiadomienia Wójta Gminy Padew Narodowa z dnia 22 lipca 2016 r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie hali produkcyjno-magazynowej dla wytwórni biomasy paliw stałych odnawialnych firmy TRANSHANDROL  w Padwi Narodowej na działkach nr ewid. 285 i 286 obręb 52.

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie końcowego stanowiska dla przedsięwzięcia pn. „Nowe źródło energii jądrowej w lokalizacji Jaslovske Brunice”.

 Zawiadomienie Wójta Gminy Padew Narodowa z dnia 14 listopada 2016 r. o wydaniu decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach znak: GKŚ.6220.2.2016 z dnia 10.11.2016 r. dla przedsięwzięcia pn. „ Budowa kontenerowej suszarni osadu wraz z niezbędnymi instalacjami w ramach zadania – Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy Padew Narodowa – kontenerowa suszarnia łopatkowa”, Inwestor: Gmina Padew Narodowa

Obwieszczenie Wójta Gminy Padew Narodowa z dnia 2 stycznia 2017 r. o  przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko z udziałem społeczeństwa - dla przedsięwzięcia pod nazwą „ Zakład Uboju i Rozbioru Drobiu w m. Padew Narodowa”, na działkach oznaczonych nr ewid. gruntu 1932/2, 1933/2 i 1937 obręb 52 – Padew Narodowa, Inwestor: Skup Ubój Sprzedaż Drobiu Sp. j. Kuśnierz Jan i Kazimiera, 39-340 Padew Narodowa, ul. Wschodnia 11 i P.H.U. Kalita Jan Kuśnierz 39-340 Padew Narodowa, ul. Wschodnia 11

 
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie przedłużenia licencji na działalność dwóch elektrowni jądrowych na Ukrainie.

Zawiadomienie Wójta Gminy Padew Narodowa z dnia 22 maja 2017 r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „ Budowie Elektrowni Fotowoltaicznej o mocy do 1 MW w miejscowości Padew Narodowa”, na nieruchomości oznaczonej działka nr ewid. 2333 i 2334, Inwestor: Grzegorz Napieracz Przykop 112, 39-340 Padew Narodowa. 

 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 7 czerwca 2017 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. "Rewitalizacja linii kolejowej nr 25 na odcinku Padew Narodowa - Mielec - Dębica".

 Obwieszczenie RDOŚ w Rzeszowie z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. "Prace na liniach kolejowych nr 25, 74, 78 na odcinku Stalowa Wola - Tarnobrzeg/Sandomierz-Ocice/Padew".

 Obwieszczenie WójtaGminy Padew Narodowa z dnia 8 listopada 2017 r. o  przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko z udziałem społeczeństwa oraz wyznaczeniu terminu przeprowadzenia rozprawy administracyjnej

 

Obwieszczenie – Zawiadomienie Wójta Gminy Padew Narodowa z dnia 12 września 2018 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „ Przebudowa mostu na potoku Babulówka w m. Zachwiejów w ciągu drogi powiatowej nr 1 124R Knapy – Zachwiejów – Zarównie,  km 4+690”. 

 

Obwieszczenie Wójta Gminy Padew Narodowa z dnia 12 września 2018 r. o wystąpieniu do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mielcu i Zarządu Zlewni Wód Polskich w sprawie wydania opinii dotyczącej obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.” Przebudowa mostu na potoku Babulówka w m. Zachwiejów w ciągu drogi powiatowej nr 1 124R Knapy – Zachwiejów – Zarównie,  km 4+690”.  

Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Stalowej Woli z dnia 4 października 2018 r. o wszcęciu postępowania administracyjnego.

Zawiadomienie Wójta Gminy Padew Narodowa z dnia 5 października 2018 r. o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewzięcia pn. "Przebudowa mostu na Potoku Rów w m. Zarównie w ciągu drogi powiatowej nr 1 134R Padew Narodowa - Zarównie-Piechoty-Babule, km 3 + 539".

 

Obwieszczenie Wójta Gminy Padew Narodowa z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie uxupełnienia karty informacyjnej przedsięwzięcia. 

 

Zawiadomienie Wójta Gminy Padew Narodowa z dnia 13 grudnia 2018 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu piasku ze złoża w granicach działki nr ewid. 1027 w miejscowości Wojków, gmina: Padew Narodowa, powiat: mielecki, województwo podkarpackie.


Obwieszczenie Wójta Gminy Padew Narodowa z dnia 13 grudnia 2018 r. o wystąpieniu do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie oraz do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie o wydanie opinii dotyczącej obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu piasku ze złoża w granicach działki nr ewid. 1027 w miejscowości Wojków, gmina: Padew Narodowa, powiat: mielecki, województwo podkarpackie

 

Obwieszczenie Wójta Gminy Padew Narodowa z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.” Przebudowa mostu na potoku Babulówka w m. Zachwiejów w ciągu drogi powiatowej nr 1 124R Knapy – Zachwiejów – Zarównie, km 4 + 690” na wniosek Powiatowego Zarządu Dróg w Mielcu

 


Obwieszczenie Wójta Gminy Padew Narodowa z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie wystąpienia do organów opiniujących.

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PVC200 mm z przepompownią ścieków, ogrodzeniem pompowni i rurociągiem tłocznym sanitarnym PE110 mm w m. Padew Narodowa, Zarównie, Zachwiejów gm,. Padew Narodowa".

Obwieszczenie Wójta Gminy Padew Narodowa z dnia 4 marca 2019 r. o wydaniu  decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak: GKŚ.6220.2.14.2018 z dnia 27.02.2019 r. dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa mostu na potoku Babulówka w m. Zachwiejów w ciągu drogi powiatowej nr 1 124R Knapy – Zachwiejów – Zarównie, km 4+690”,  Inwestor: Powiatowy Zarząd Dróg w Mielcu, ul. Korczaka 6a, 39-300 Mielec.

Zawiadomienie Wójta Gminy Padew Narodowa z dnia 7 marca 2019 r. o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ˝Zmiana sposobu użytkowania placu składowego z przeznaczeniem na składowanie materiałów opałowych wraz z niezbędnym wyposażeniem na działkach nr ewid.. 1838/5 i 1838/6 w miejscowości Padew Narodowa˝.

Obwieszczenie RDOŚ z dnia 5 kwietnia 2019 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ˝Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PVC200 mm z przepompownią ścieków, ogrodzeniem pompowni i rurociągiem tłocznym sanitarnym PE110 mm w m. Padew Narodowa, Zarównie, Zachwiejów, gmina Padew Narodowa˝.

Obwieszczenie Wójta Gminy Padew Narodowa z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie uzupełnienia karty informacyjnej dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu piasku ze złoża w rejoinie miejscowości Rożniaty w granicach działek nr ewid: 795, 797, 799/1, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 837, 838/1, 838/3, 838/4, 838/5, 838/6, 840/1, 840/2, 841/1, 841/2, 842, 868.

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PVC 200 mm z przepompownią ścieków, ogrodzeniem pompowni i rurociągiem tłocznym sanitarnym PE 10 mm w m. Padew Narodowa, Zarównie, Zachwiejów, gmina Padew Narodowa".

Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Talowej Woli PGW Wody Polskie z dnia 14 maja 2019 r. w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego.

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Obwieszczenie Wójta Gminy Padew Narodowa z dnia 7 czerwca 2019 r. o zebranych dowodach i materiałach sprawy przed wydaniem decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu piasku ze złoża w granicach działki Nr ewid. 1027 w miejscowości Wojków, gmina: Padew Narodowa, powiat: mielecki, województwo podkarpackie na wniosek Firmy Transportowo - Handlowej ˝B.Myszka˝ Skopanie.

Zawiadomienie Starosty Powiatu Mieleckiego z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie oględzin drzew przeznaczonych do usunięcia rosnących przy linii kolejowej na odcinku Padew - Mielec.

Obwieszczenie Wójta Gminy Padew Narodowa z dnia 2 lipca 2019 r. o wydaniu decyzji o  środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na  wydobywaniu piasku ze złoża w granicach działki nr ewid. 1027 w miejscowości Wojków, gmina: Padew Narodowa, powiat: mielecki, województwo podkarpackie.

Zawiadomienie - Obwieszczenie Starosty Powiatu Mieleckiego o zebraniu materiału dowodowego pozwalającego na wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów na działkach przyległych do przebiegu linii kolejowej nr 25 Łódź Kaliska-Dębica na szlaku Padew - Mielec.

 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 2 września 2019 r. w sprawie oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na przedłużeniu okresu eksploatacji elektrowni jądrowej NPP Rivne w miejscowości Warash na Ukrainie.

Zawiadomienie - obwieszczenie Wójta Gminy Padew Narodowa z dnia 6 września 2019 r. w sprawie nałożenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz sporządzenia raportu dla inwestycji pn.: „Wydobycie piasku ze złoża w miejscowości Rożniaty w granicach działek nr ew.: 795, 797, 799/1, 830,,831, 832, 8336, 834,835,838/1, 838/3, 838/4, 838/5, 838/6, 840/1, 840/2, 841/1, 841/2, 842, 868”, gmina Padew Narodowa, powiat mielecki, województwo podkarpackie.

Zawiadomienie-obwieszczenie Starosty Powiatu Mieleckiego z dnia 6 września 2019 r. o wydaniu decyzji-zezwolenia na usunięcie 453 szt. drzew i 2401 m2 krzewów rosncych w trójkątach widoczności na działkach przyleglych do przebiegu linii kolejowej  nr 25 Łódź Kaliska-Dębica, na szlaku Padew - Mielec od km 275,300 do km 308,339.

Obwieszczenie-zawiadomienie Wójta Gminy Padew Narodowa z dnia 16 września 2019 r. o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Wydobycie piasku ze złoża w miejscowości Rożniaty w granicach działek nr ew.: 795, 797, 799/1, 830,,831, 832, 8336, 834,835,838/1, 838/3, 838/4, 838/5, 838/6, 840/1, 840/2, 841/1, 841/2, 842, 868”, do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę: Firma Handlowo –Usługowej „Bik” Grzegorz Bik, Rożniaty 109, 39-340 Padew Narodowa  raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.  

Zawiadomienie-obwieszczenie Wójta Gminy Padew Narodowa z dnia 20 września 2019 r. o złożonym odwolaniu Inwestora: Firmy Handlowo –Usługowej „Bik” Grzegorz Bik, Rożniaty 109, 39-340 Padew Narodowa (pismo z dnia 16.09.2019 r.) na postanowienie Wójta Gminy Padew Narodowa nakładające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, w tym sporządzenia raportu z uwzględnieniem analizy oddziaływania na wody podziemne (znak postanowienia: GKŚ.6220.14.2019 z dnia 06.09.2019r.).

Zawiadomienie - obwieszczenie Wójta Gminy Padew Narodowa z dnia 23 września 2019 r. o przesłaniu do Samorządowego Kolegium Odwolawczego w Tarnobrzegu kompletu zebranych dokumentów w celu rozpatrzenia zażalenia Inwestora: Firmy Handlowo –Usługowej "Bik" Grzegorz Bik, Rożniaty 109, 39-340 Padew Narodowa (pismo z dnia 16.09.2019 r.) na postanowienie Wójta Gminy Padew Narodowa nakładające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, w tym sporządzenia raportu z uwzględnieniem analizy oddziaływania na wody podziemne (znak postanowienia: GKŚ.6220.14.2019 z dnia 06.09.2019r.).

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 5 listopada 2019 r. o zamiarze przystąpienia do sporządzenia projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Tarnobrzeska Dolina Wisły PLH180049Obwieszczenie z dnia 26 września 2019 r. Samorządowego Kolegium Odwaławczego w Tarnobrzegu w sprawie dotyczącej postanowienia Wójta Gminy Padew Narodowa z dnia 6 września 2019 r. nakładającego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania  na środowisko dla przedsięzwzięcia pn.  „Wydobycie piasku ze złoża w miejscowości Rożniaty w granicach działek nr ew.: 795, 797, 799/1, 830,,831, 832, 8336, 834,835,838/1, 838/3, 838/4, 838/5, 838/6, 840/1, 840/2, 841/1, 841/2, 842, 868”, gmina Padew Narodowa, powiat mielecki, województwo podkarpackie".

Obwieszczenie z dnia 4 grudnia 2019 r. Dyrektora Zarządu Zlewni w Stalowej Woli o wszczęciu postępowania adinistracyjnego.

Obwieszczenie - zawiadomienie Wójta Gminy Padew Narodowa z dnia 13 grudnia 2019 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PVC 200mm z przepompowniami ścieków i rurociągiem tłocznym sanitarnym PE 110mm na terenie osiedla Polska Wieś III w m. Padew Narodowa, gmina Padew Narodowa”.  

Obwieszczenie Wójta Gminy Padew Narodowa z dnia 16 grudnia 2019 r. o wystąpieniu do RDOŚ w Rzeszowie oraz do PGW Wody Polskie Zlewnia Stalowa Wola w sprawie przeprowadzenia oceny oddzialywania na środowiisko dla przedsięwzięcia pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PVC 200mm z przepompowniami ścieków i rurociągiem tłocznym sanitarnym PE 110mm na terenie osiedla Polska Wieś III w m. Padew Narodowa, gmina Padew Narodowa”.  

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Stalowej Woli PGW Wody Polskie z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie zawiadomienia o wydaniu decyzji o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego.

Obwieszczenie - zawiadomienie Wójta Gminy Padew Narodowa z dnia 22 stycznia 2020 r. o zebraniu pełnej dokumentacji w toczącym się postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PVC 200mm z przepompowniami ścieków i rurociągiem tłocznym sanitarnym PE 110mm na terenie osiedla Polska Wieś III w m. Padew Narodowa, gmina Padew Narodowa”. 

Obwieszczenie Wójta Gminy Padew Narodowa o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decycji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 359, 360, 361, 364, 367, 368 (obręb 0057) w miejscowości Wojków, Gmina Padew Narodowa".

Obwieszczenie Wójta Gminy Padew Narodowa z dnia 17 lutego 2020 r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięzwzięcia pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PVC 200mm z przepompowniami ścieków i rurociągiem tłocznym sanitarnym PE 110mm na terenie osiedla Polska Wieś III w m. Padew Narodowa, gmina Padew Narodowa”.  

Obwieszczenie Wójta Gminy Padew Narodowa z dnia 3 marca 2020 r. o wystąpieniu do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mielcu oraz do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Dyrektor Zarządu Zlewni w Stalowej Woli, o ustosunkowanie się do wydanej opinii dotyczącej obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.: Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 359, 360, 361, 364, 367, 368 (obręb 0057) w miejscowości Wojków, Gmina Padew Narodowa” 

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Paranów Sandomierski z dnia 11 marca 2020 r. o zebranych dokumentach i materialach  przed wydaniem decyzji dla realizacji zadania pn. "Budowa farmy fotowoltaicznej w m. Wola baranowska".

Obwieszczenie RDOŚ w Rzeszowie z dnia 17 marca 2020 r. o przystąpieniu do opracowywania projektu planu zadań  ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Wisły.  

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski z dnia 20 kwietnia 2020 r. o wydaniu decyzji  ustalającej środowiskowe uwarunkowania na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z infrastrukturą techniczną na części działek o nr ewid. 30, 31, 32, 33 i 34 w m. Wola Baranowska”.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski z dnia 20 kwietnia 2020 r. o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji  ustalającej środowiskowe uwarunkowania na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z infrastrukturą techniczną na części działek o nr ewid. 30, 31, 32, 33 i 34 w m. Wola Baranowska”.

 Obwieszczenie Wójta Gminy Padew Narodowa z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Wydobycie piasku ze złoża w miejscowości Rożniaty w granicach działek nr ewid.: 795, 797, 799/1, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 837, 838/1, 838/2, 838/3, 838/5, 838/6, 840/1, 840/2, 841/1, 841/2, 842, 868, gmina Padew Narodowa, powiat mielecki, województwo podkarpackie”.

Obwieszczenie Wójta Gminy Padew Narodowa z dnia 26 maja 2020 r. o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 359, 360, 361, 364, 367, 368 (obręb 0057) w miejscowości Wojków, Gmina Padew Narodowa”

Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Stalowej Woli z dnia 9 czerwca 2020 r. w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące rzeki Babulówka linii światłowodowej wraz z kablem telekomunikacyjnym...

Obwieszczenie Wójta Gminy Padew Narodowa z dnia 19 czerwca 2020 r. wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia znak: GKŚ.6220.1.12.2020 z dnia 18.06.2020 r. dla przedsięwzięcia pn. Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew, 359, 360, 361, 364, 367, 368 (obręb 0057) w miejscowości Wojków, Gmina Padew Narodowa” Inwestor: Elektrownia PV 56 Sp. z o.o. ul. Puławska 2, 02-566 Warszawa.

Obwieszczenie RDOŚ w Rzeszowie z dnia 25 czerwca 2020 r. o wszczęciu postępowania w sprawie strategicznej oceny na środowisko projektu "Strategia Zrównoważonego Rozwoju Turystyki do 2030 r.".

Zawiadomienie Wójta Gminy Padew Narodowa z dnia 30 czerwca 2020 r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Zmiana sposobu użytkowania placu składowego z przeznaczeniem na składowanie materiałów opałowych wraz z niezbędnym wyposażeniem na działkach nr ewid. 1838/5 i 1838/6 w m. Padew Narodowa". Inwestor Maria Kwiatkowska.

Zawiadomienie Dyrektora PGW Wody Polskie z dnia 25 czerwca 2020 r. o wszczęciu postępowania adnministracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla PKP Linia Szerokotorowa Sp. z o.o. w Zamościu na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące cieku Złoty Potok w km 2+490 linii światłowodowej wraz z kablem telekomunikacyjnym metodą bezwykopową w rurze ochronnej w m. Padew Narodowa gm. Padew Narodowa.

Obwieszczenie - zawiadomienie Wójta Gminy Padew Narodowa z dnia 10 lipca 2020 r. o wszczęciu postępowania administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa dwóch elektrowni fotowoltaicznych o mocy elektrycznej do 1 MW każda wraz z infrastrukturą towarzyszącą, PV Padew nr 1 – moc elektryczna do 1 MW, PV Padew nr 2 – moc elektryczna do 1 MW, łączna moc elektryczna do 2 MW, na działce o nr ew. 2559 obręb Padew Narodowa”.

Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Stalowej Woli - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych poprzez likwidację i wykonanie nowego odcinka rowu na terenie nieruchomości obejmującej działki nr 1112, 3580, obręb Padew Narodowa.

Obwieszczenie Wójta Gminy Padew Narodowa z dnia 10 sierpnia 2020 r. o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decycji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa dwóch elektrowni fotowoltaicznych o mocy elektrycznej do 1 MW każda wraz z infrastrukturą towarzyszącą, PV Padew nr 1 – moc elektryczna do 1 MW, PV Padew nr 2 – moc elektryczna do 1 MW, łączna moc elektryczna do 2 MW, na działce o nr ew. 2559 obręb Padew Narodowa”

Obwieszczenie - zawiadomienie Wójta Gminy Padew Narodowa z dnia 08 września 2020 r. o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa dwóch elektrowni fotowoltaicznych o mocy elektrycznej do 1 MW każda wraz z infrastrukturą towarzyszącą, PV Padew nr 1 – moc elektryczna do 1 MW, PV Padew nr 2 – moc elektryczna do 1 MW, łączna moc elektryczna do 2 MW, na działce o nr ew. 2559 obręb Padew Narodowa”.

Zawiadomienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnobrzegu z dnia 11 sierpnia 2020 r. w sprawie odwołania od decyzji Wójta Gminy Padew Narodowa z dnia 24 czerwca 2020 r., znak: GKŚ.6220.3.36.2027 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Zmiana sposobu użytkowania placu składowego z przeznaczeniem na skłądowanie materiałów opalowych wraz z niezbędnym wyposażeniem na dziakach nr ewid. 1838/5 i 1838/6 w m. Padew narodowa".

Obwieszczenie Wójta Gminy Padew Narodowa z dnia 18 września 2020 r. o wydaniu postępowania uzupełniającego decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą  Budowa dwóch elektrowni fotowoltaicznych o mocy elektrycznej do 1 MW każda wraz z infrastrukturą towarzyszącą, PV Padew nr 1 – moc elektryczna do 1 MW, PV Padew nr 2 – moc elektryczna do 1 MW, łączna moc elektryczna do 2 MW, na działce o nr ew. 2559 obręb Padew Narodowa” 

Obwieszczenie Wójta Gminy Padew Narodowa z dnia 09 listopada 2020 r. o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na reliazację przesdsięwizięcia pod nazwą: "Budowa elektrowni fotowoltaicznej PV Rożniaty o mocy elektrycznej do 1 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą" na działce nr ewid. 1034/2 obręb Rożniaty.

 
 
 
 

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości projektu „Planu działań na lata 2020 – 2022 na rzecz wdrożenia Narodowe Strategii Transportowej Ukrainy do roku 2030” oraz prognozą oddziaływania na środowisko.

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 19 lutego 2021 r, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa LCS na stacji Wola Baranowska LHS" reealizowanego w ramach projektu "Opracowanie dokumentacji projektowej i rozbudowa lokalnego centrum sterowania na stacji Wola Baranowska".

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 10 marca 2021 r. w sprawie uzupełnienia przez Inwestora przedsięwzięcia "Budowa LCS na stacji Wola Baranowska LHS" karty informacyjnej przedsięwzięcia.

Obwieszczenie Wójta Gminy Padew Narodowa z dnia 17 marca 2021 r. o uzupełnieniu raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pn. "Wydobycie piasku ze złoża w miejscowości Rożniaty w granicach działek nr ew.: 795, 797, 799/1, 830,831, 832, 833, 834,835, 837, 838/1, 838/3, 838/4, 838/5, 838/6, 840/1, 840/2, 841/1, 841/2, 842, 868, gmina Padew Narodowa, powiat mielecki, województwo podkarpackie”,

Obwieszczenie Wójta Gminy Padew Narodowa z dnia 18 marca 2021 r. o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: „Wydobywaniu piasku ze złoża w rejonie miejscowości  Rożniaty w granicach działek nr ewid.: 795, 797, 799/1, 830, 831, 832, 833,  834, 835, 837, 838/1, 838/3, 838/4, 838/5, 838/6, 840/1, 840/2, 841/1, 841/2, 842, 868” z wniosku  Inwestora Firmy handlowo – Usługowej „Bik” Grzegorz Bik

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Baranów  Sandomierski z dnia 12.03. 2021 r. o podaniu do publicznej wiadomości, że została wydana decyzja którą zmieniono ostateczną decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wydaną przez Burmistrza Miasta  i Gminy Baranów Sandomierski z dnia 10.12. 2019 r. znak: RIG III.6220.14.2019 dla inwestycji „Budowa trzech odrębnych farm fotowoltaicznych o mocy do 1 MW każda wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ew. 23, 24, 25, 26, 27, 328 obręb Wola Baranowska”.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Baranów  Sandomierski z dnia 12.03. 2021 r. o podaniu do publicznej wiadomości, że została wydana decyzja którą zmieniono ostateczną decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wydaną przez Burmistrza Miasta  i Gminy Baranów Sandomierski z dnia 10.12. 2019 r. znak: RIG III.6220.17.2019 dla inwestycji „Budowa trzech odrębnych farm fotowoltaicznych o mocy do 1 MW każda wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ew. 23, 24, 25, 26, 27, 328 obręb Wola Baranowska”.

Obwieszczenie Wójta Gminy Padew Narodowa z dnia 18 maja 2021 r. o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: „Wydobywaniu piasku ze złoża w rejonie miejscowości  Rożniaty w granicach działek nr ewid.: 795, 797, 799/1, 830, 831, 832, 833,  834, 835, 837, 838/1, 838/3, 838/4, 838/5, 838/6, 840/1, 840/2, 841/1, 841/2, 842, 868” z wniosku  Inwestora Firmy handlowo – Usługowej „Bik” Grzegorz Bik

Obwieszczenie – Zawiadomienie Wójta Gminy Padew Narodowa z dnia 23 czerwca 2021 r. o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Wydobywanie piasku ze złoża w miejscowości  Rożniaty w granicach działek nr ewid.: 795, 797, 799/1, 830, 831, 832, 833,  834, 835, 837, 838/1, 838/3, 838/4, 838/5, 838/6, 840/1, 840/2, 841/1, 841/2, 842, 868” Inwestor:  Firmy Handlowo – Usługowej „Bik” Grzegorz Bik, Rożniaty 109, 39-340 Padew Narodowa

 Podanie informacji do wiadomości publicznej o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Wydobywanie piasku ze złoża w miejscowości  Rożniaty w granicach działek nr ewid.: 795, 797, 799/1, 830, 831, 832, 833,  834, 835, 837, 838/1, 838/3, 838/4, 838/5, 838/6, 840/1, 840/2, 841/1, 841/2, 842, 868” Inwestor:  Firmy Handlowo – Usługowej „Bik” Grzegorz Bik, Rożniaty 109, 39-340 Padew Narodowa

Decyzja  Wójta Gminy Padew Narodowa z dnia 10 czerwca 2021 r. o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla realizacji przedsięwzięcia pn. „Wydobywanie piasku ze złoża w miejscowości  Rożniaty w granicach działek nr ewid.: 795, 797, 799/1, 830, 831, 832, 833,  834, 835, 837, 838/1, 838/3, 838/4, 838/5, 838/6, 840/1, 840/2, 841/1, 841/2, 842, 868” Inwestor:  Firmy Handlowo – Usługowej „Bik” Grzegorz Bik, Rożniaty 109, 39-340 Padew Narodowa

Obwieszczenie Dyrektora RDOŚ w Rzeszowie z dnia 21 czerwca 2021 r. dot. zawiadomienia o uzupełnieniu karty informacyjnej dla przedsięwzięcia pn. "Opracowanie dokumentacji projektowej i rozbudowa lokalnego centrum sterowania na stacji Wola Baranowska".

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 5 lipca 2021 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  dla przedsięwzięcia  pn."Budowa LCS na stacji Woola baranowska LHS" realizowanego dla projektu "Opracowanie dokumentacji projektowej i rozbudowa lokalnego centrum sterowania na stacji Wola Baranowska".

Obwieszczenie Wójta Gminy Padew Narodowa z dnia 7 lipca 2021 r. zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Recykling odpadów o kodzie 100210 zgorzelina walcownicza, 100280 zgary z hutnictwa żelaza, 120102 cząstki i pyły żelaza i jego stopów na działce nr ewid. 813/2 i 813/3 w miejscowości Padew Narodowa”.

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie zawiadamiające strony postepowania o wszczęciu w dniu 12 lipca 2021r. postępowania w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wydanej przez RDOŚ w Rzeszowie z dnia 22 lutego 2018r., znak WOOŚ.4201.10.2017.AH.102 dla przedsięwzięcia pn.: Prace na liniach kolejowych nr 25, 74, 78 na odc. Stalowa Wola-Tarnobrzeg/Sandomierz-Ocice/Padew Narodowa”.

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony  Środowiska w Rzeszowie z dnia 5 sierpnia 2021 r. w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wydanej przez RDOŚ w Rzeszowie w dniu 22 lutego 2018 r. dla przedsięwzięcia pn. "Prace na liniach kolejowych nr 25, 47, 78 na odcinku Stalowa Wola - Tarnobrzeg/Sandomierz-Ocice/Padew Narodowa".

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 11 sierpnia 2021 r. o wydaniu opinii o braku konieczności przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. "Budowa LCS na stacji Wola Baranowska LHS" oraz o uzupełnieniu karty informacyjnej przedsięwzięcia.

Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Stalowej Woli PGW Wody Polskie z dnia 12 sierpnia 2021 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie przeniesienia pozwolenia wodnoprawnego udzielonego Gminie Padew Narodowa na rzecz Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewózkich w Rzeszowie.

Informacja Wójta Gminy Padew Narodowa z dnia 20 sierpnia 2021 r. o wydaniu decyzji znak GKŚ.6220.3.48.2017 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Zmiana sposobu użytkowania placu składowego z przeznaczeniem na składowanie materiałów opałowych wraz z niezbędnym wyposażeniem na działkach nr ewid.. 1838/5 i 1838/6 w miejscowości Padew Narodowa”

Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Stalowej Woli PGW Wody Polskie z dnia 8 września 2021 r. w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia kolejnego okresu obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego w zakresie odprowadzania ścieków pochodzących ze stacji uzdatniania wody w Padwi Narodowej.

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 13 września 2021 r, znak: WOOŚ.142.1.2021.AD.2

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 17 września 2021 r., znak: WOOŚ.420.22.1.2021.NH.45

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 23 września 2021 r. znak: WOOŚ.420.22.6.2021.KR.5

Obwieszczenie Wójta Gminy Padew Narodowa z dnia 19 października 2021 r. znak: GKŚ.6220.2.6.2021

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 14 października 2021 r., znak: WOOś.420.22.1.12021.NH.51

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 26 października 2021r. (znak: WOOŚ.420.22.6.2021.KR.14) o przedłużeniu terminu na wydanie opinii przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tarnobrzegu i Ministra Infrastruktury o potrzebie przeprowadzenia oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa prawego wału rzeki Wisły na długości 8,483 km na terenie gm. Baranów Sandomierski, woj. podkarpackie oraz określeniu zakresu raportu o odziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla przedmiotowej inwestycji.

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 02 listopada 2021r. (znak: WPN.082.1.34.2021.KCh.1) w sprawie zawiadomienia o zamiarze przystąpienia do sporządzenia planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000: Góry Słonne PLB1800003, Pogórze Przemyskie PLB180001, Puszcza Sandomierska PLB 180005, Beskid Niski PLB180002, Ostoja Góry Słonne PLH180013, Ostoja Przemyska PLH180012, Ostoja Magurska PLH180001

Obwieszczenie Wójta Gminy Padew Narodowa z dnia 10 listopada 2021 r. o odstąpieniu od sporządzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla "Aktualizacji planu gospodarki niskoemisyjnej Gminy Padew Narodowa".

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa prawego wału rzeki Wisly na długości 8,483 km na terenie  gm. Baranów Sandomierski, woj. podkarpackie".

Obwieszczenie Wójta Gminy Padew Narodowa z dnia 2 grudnia 2021 r. w sprawie zobowiązania wnioskodawcy do uzupełnienia karty informacyjnej przedsięwzięcia pn. "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz z magazynem energii oraz niezbędną infrastrukturą techniczna na działce nr ewid. 629 w miejscowości Zarównie, gmina Padew Narodowa, powiat mielecki”

Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego z dnia 2 grudnia 2021 r. o wszczęciu postępowania administracyjne w sprawie wydania decyzji dotyczącej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa i rozbudowa torów wraz z odwodnieniem, budowa niezbędnej infrastruktury technicznej i kolejowej, budowa placu do zawracania oraz budowa drogi wewnętrznej na stacji Wola Baranowska LHS w zakresie od km 193+800 do km 194+694, od km 194+716 do km 198+362 oraz od km 198+377 do km 198+594 linii kolejowej nr 65 a także rozbudowie przejazdu kolejowo- drogowego z budową chodnika w km 195+175 linii kolejowej nr 65, w ramach wykonania dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Budowa LCS na stacji Wola Baranowska LHS, obejmującego swym zasięgiem mijankę Huta Deręgowska LHS, mijankę Puszcza LHS, mijankę Drozdów LHS, stację Wola Baranowska LHS, mijankę Niekrasów LHS, stacje Staszów LHS i stację Grzybów LHS” na działkach ewid. nr: 1155/7, 1155/8, 1152/3, 1150/3, 1151/12, 1131/4, 1129/4, 1128/4, 1127/2, 1126/4, 698/5, 1068/4, 1005/4, 948/8, 950/2, 949/2, 947/4, 954/4, 947/3, 955/1, 955/2, 956/2, 958/4, 959/4, 960/4, 961/4, 126/7, 926/4, 926/5, 877/6, 693/7, 877/4, 878/2, 866/6, 866/5, 866/2, 876, 673/5, 863/2, 862/1, 821/2, 820/7, 820/4, 818/2, 811/6, 810/4, 809/2, 683/4, 521/5, 521/6, 1155/10, 1155/9, 1154/3, 1151/11, 1126/3, 948/9, 698/4, 948/7, 950/1, 957/2, 957/1, 875/6, 875/4, 614/8, 815/1, 814/1, 614/10, 1156/3, 1156/4, 1157/3, 1157/4, 1158/3, 1158/4, 1153/7, 1169/2, 1170/4, 1170/3, 1171/3, 1171/4, 1172/3, 1172/4, 1184/1, 1183/3, 1182/3, 1181/3, 1152/8, 1206/3, 1207/4, 1207/5, 1206/4, 1205/1, 1152/9, 1181/4, 1182/4, 1183/4, 1184/2, 1185/2 obręb 0005 Knapy, 630/6 obręb 0002 Durdy, na terenie gminy Baranów Sandomierski; 1/3, 1/4, 1/5, obręb 0058 Zachwiejów, 2487, 2446, obręb 0052 Padew Narodowa na terenie gminy Padew Narodowa, na terenie kolejowym zamkniętym”.

Obwieszczenie Wójta Gminy Padew Narodowa z dnia 10 grudnia 2021 r. - znak: GKŚ.6220.2.10.2021

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski z dnia 17 grudnia 2021 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego.

Obwieszczenie Wójta Gminy Padew Narodowa z dnia 4 stycznia 2022 r. o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz z magazynem energii oraz niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr ewid. 629 w miejscowości Zarównie, gmina Padew Narodowa, powiat mielecki” z wniosku Inwestora Solartime sp. z o.o. ul. Załęska 106B, 35-322 Rzeszów złożonego w dniu 11.10.2021 roku.

Decyzja nr GKŚ.6220.13.2022 Wójta Gminy Padew Narodowa z dnia 28 stycznia 2022 r. o środowiskowych uwarunowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

Obwieszczenie Wójta Gminy Padew Narodowa z dnia 28 stycznia 2022 r. o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Podanie informacji o wydanej decyzji nr GKŚ.6220.13.2022 do publicznej wiadomości.

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie (znak: WOOŚ.420.22.4.2021.JK.52) o zawiadomieniu stron postępowania o uzupełnieniu wniosku o zmianę decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak: WOOŚ.4201.10.2017.AH.102 dla przedsięwzięcia pn.: „Prace na liniach kolejowych nr 25, 74, 78 na odc. Stalowa Wola-Tarnobrzeg/Sandomierz – Ocice/Padew Narodowa”

Obwieszczenie – Zawiadomienie Starosty Powiatu Mieleckiego (znak: OŚ.604.67.2021.MS) stron postępowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: scaleniu gruntów w miejscowości Piechoty, Gmina Padew Narodowa o przesłaniu do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie oraz Dyrektora Zarządu Zlewni w Stalowej Woli, uzupełnionej karty informacyjnej wskazanego wyżej przedsięwzięcia wraz z mapą i korektą założeń do projektu scalenia gruntów w celu uzyskania opinii w/w organów opiniujących.

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie (znak: WOOŚ.420.22.6.2021.KR.29) z dnia
3 marca 2022 r.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski z dnia 14 marca 2022 r. o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji "Budowa magazynu materiałów sypkich na  dzialce nr 512/1 w Knapach gm. Baranów Sandomierski".

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 31 marca 2022 r. znak: WOOŚ.420.22.6.2021.KR.35 w sprawie podtrzymania przez PPIS w Tarnobrzegu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia  pn."Rozbudowa prawego wału rzeki Wisły na długości 8,483 km na terenie gm. Baranów Sandomierski, woj. podkarpackie".

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 22 kwietnia 2022 r., znak: WOOŚ.420.22.4.2021.JK.67dot. uzupełnienia karty informacyjnej przedsięwzięcia pn. "Prace na liniach kolejowych nr 25, 74, 78 na odcinku Stalowa Wola - Tarnobrzeg /Sandomierz - Ocice/Padew Narodowa".

Obwieszczenie Wójta Gminy Padew Narodowa z dnia 9 maja 2021 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa wolnostojącej elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 3 MW lub wolnostojących elektrowni fotowoltaicznych o łącznej mocy do 3 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą realizowanych etapowo lub w całości na działce ewidencyjnej nr 2680, obręb Padew Narodowa (gmina Padew Narodowa, powiat mielecki)”.

Obwieszczenie Wójta Gminy Padew Narodowa z dnia 9 maja 2022 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa wolnostojącej elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 2 MW lub wolnostojących elektrowni fotowoltaicznych o łącznej mocy do 2 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą realizowanych etapowo lub  w całości na działce ewidencyjnej nr 2618, obręb Padew Narodowa (gmina Padew Narodowa, powiat mielecki)”.

Obwieszczenie Wójta Gminy Padew Narodowa z dnia 10 maja 2022 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa wolnostojącej elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 2 MW lub wolnostojących elektrowni fotowoltaicznych o łącznej mocy do 2 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą realizowanych etapowo lub  w całości na działce ewidencyjnej nr 2673, obręb Padew Narodowa (gmina Padew Narodowa, powiat mielecki)”.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski o zawiadomieniu stron o wydaniu w dniu 09.05.2022r. decyzji znak: RIG IV.6220.4.2021.2022 ustalającej środowiskowe uwarunkowania przedsięwzięcia pod nazwą "Budowa magazynu materiałów sypkich na działce nr 512/1 w Knapach gm. Baranów Sandomierski"

Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Stalowej Woli - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodno-prawnego na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące cieku Kaniówka przyłącza gazowego w rurociągu osłonowym dla zadania pn.: "Sieć gazowa wraz z przyłączem gazu Padew Narodowa, ul. Jasna, dz. 593, 598, 599, 354, 567, 579"

Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Stalowej Woli - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodno-prawnego na wykonanie urządzeń wodnych poprzez przebudowę rowu otwartego przydrożnego drogi gminnej nr 103473R po stronie lewej od km 0+008 do km 0+280 i prawej od km 0+006 do km 0+225 polegającą na umocnieniu dna i skarp oraz przebudowie przepustów z betonowych na PEHD 400mm z lokalizacją inwestycji i oddziaływaniem obejmującym działkę o nr 405, obręb 0058 Zachwiejów, jednostka ewidencyjna 181106_2 Padew Narodowa, powiat mielecki, województwo podkarpackie.

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony  Środowiska w Rzeszowie  z dnia 18 maja 2022 r. w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. "Prace na liniach kolejowych nr 25, 74, 78 na odcinku Stalowa Wola - Tarnobrzeg/Sandomierz - Ocice/Padew Narodowa".

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 19 maja 2022 r. o wszczęciu postępowania zmierzającego do wydania a decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia  pn. "Budowa terminala przeładunkowego na stacji Wola Baranowska LHS wraz z niezbędną  do realizacji projektu infrastrukturą".

Obwieszczenie Wójta Gminy Padew Narodowa z dnia 23 maja 2022 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku handlowo-usługowego. Zabudowa kabiny lakierniczej oraz komory do wygrzewania. Wydzielenie magazynu na żywicę oraz rozpuszczalniki w miejscowości Babule na działce oznaczonej nr ewid. gruntu: 351 obręb 49-Babule”.

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 3 czerwca 2022 r. o przystąpieniu do opracowania projektu planu zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 Puszcza Sandomierska PLB 180005 położonego w województwie podkarpackim:m.in. powiat mielecki: Gmina Mielec, Gmina Padew Narodowa, Gmina Tuszów Narodowy...

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 7 czerwca 2022 r. zawiadamiające o przedłożeniu przez pełnomocnika inwestora uzupełnienia do karty informacyjnej przedsięwzięcia sporządzonej dla przedsięwzięcia "Budowa terminala przeładunkowego na stacji Wola Baranowska LHS wraz z niezbędną  do realizacji projektu infrastrukturą".

Zawiadomienie PGW Wody Polskie z dnia 8 czerwca 2022 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia dla PKP Linia Hutniczo-Szerokotorowa pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę  istniejących rowów.w ramach inwestycji pn. "Budowa terminala przeładunkowego na stacji Wola Baranowska LHS wraz z niezbędną  do realizacji projektu infrastrukturą".

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 15 czerwca 2022 r. o wydaniu przez Ministra Infrastruktury postanowienia o braku konieczności przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa prawego walu rzeki Wisły na dł. 8,483 km na terenie gm. Baranów Sandomierski".

Obwieszczenie Wójta Gminy Padew Narodowa z dnia 20 czerwca 2022 r. o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa wolnostojącej elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 3 MW lub wolnostojących elektrowni fotowoltaicznych o łącznej mocy do 3 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą realizowanych etapowo lub w całości na działce ewidencyjnej nr 2618, obręb Padew Narodowa (gmina Padew Narodowa, powiat mielecki)”

Obwieszczenie Wójta Gminy Padew Narodowa z dnia 20 czerwca 2022 r. o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa wolnostojącej elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 3 MW lub wolnostojących elektrowni fotowoltaicznych o łącznej mocy do 3 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą realizowanych etapowo lub w całości na działce ewidencyjnej nr 2680, obręb Padew Narodowa (gmina Padew Narodowa, powiat mielecki)”

Obwieszczenie Wójta Gminy Padew Narodowa z dnia 20 czerwca 2022 r. o zobowiązaniu wnioskodawcy do uzupełnienia karty informacyjnej przedsięwzięcia przedłożonej w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia  pn.: Budowa wolnostojącej elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 2 MW lub wolnostojących elektrowni fotowoltaicznych o łącznej mocy do 2 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą realizowanych etapowo lub  w całości na działce ewidencyjnej nr 2673, obręb Padew Narodowa (gmina Padew Narodowa, powiat mielecki)”.

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 28 czerwca 2022 r. o zakończeniu postępowania dowodowego i stwierdzeniu braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn."Budowa terminala przeładunkowego na stacji Wola Baranowska LHS wraz z niezbędną  do realizacji projektu infrastrukturą".

Obwieszczenie Wójta Gminy Padew Narodowa (GKŚ.6220.1.10.2022) o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa wolnostojącej elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 3 MW lub wolnostojących elektrowni fotowoltaicznych o łącznej mocy do 3 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą realizowanych etapowo lub w całości na działce ewidencyjnej nr 2680, obręb Padew Narodowa (gmina Padew Narodowa, powiat mielecki)”

Podanie informacji do publicznej wiadomości w zakresie wydanej decyzji znak: GKŚ.6220.1.9.2022 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa wolnostojącej elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 3 MW lub wolnostojących elektrowni fotowoltaicznych o łącznej mocy do 3 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą realizowanych etapowo lub w całości na działce ewidencyjnej nr 2680, obręb Padew Narodowa (gmina Padew Narodowa, powiat mielecki)”

Treść wydanej decyzji znak: GKŚ.6220.1.9.2022 z dnia 18.07.2022r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Padew Narodowa (GKŚ.6220.2.10.2022) o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa wolnostojącej elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 2 MW lub wolnostojących elektrowni fotowoltaicznych o łącznej mocy do 2 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą realizowanych etapowo lub w całości na działce ewidencyjnej nr 2618, obręb Padew Narodowa (gmina Padew Narodowa, powiat mielecki)”

Podanie informacji do publicznej wiadomości w zakresie wydanej decyzji znak: (GKŚ.6220.2.9.2022) o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa wolnostojącej elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 2 MW lub wolnostojących elektrowni fotowoltaicznych o łącznej mocy do 2 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą realizowanych etapowo lub w całości na działce ewidencyjnej nr 2618, obręb Padew Narodowa (gmina Padew Narodowa, powiat mielecki)”

Treść wydanej decyzji znak: GKŚ.6220.2.9.2022 z dnia 18.07.2022

Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, znak: DOOŚ-WDŚZOO.420.25.2022.PS.2 z dnia 8 lipca 2022r. w sprawie umorzenia postępowania zażaleniowego na postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 15 czerwca 2022r., znak: WOOŚ_I.4221.310.2019.AST.9, stwierdzające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: Rozbudowa prawego wału rzeki Wisły na długości 8,483 km na terenie gm. Baranów Sandomierski, woj. podkarpackie

Obwieszczenie Wójta Gminy Padew Narodowa z dnia 21.07.2022r., znak: GKŚ.6220.5.6.2022, o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: „Budowa elektrowni fotowoltaicznej o łącznej mocy ok. 1MW wraz z niezbędną infrastrukturą, na działkach oznaczonych nr ewid. gruntu: 3128, 3130 obręb Padew Narodowa"

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 28 lipca 2022 r. o wszczęciu postępowania zmierzającego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa prawego wału rzeki Wisły na długości 8,483 km na terenie gm. Baranów Sandomierski, woj. podkarpackie".

Obwieszczenie nr WOOŚ.420.22.1.2022.AD.27 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 29 lipca 2022 r. o wydaniu decyzji o  środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa terminala przeładunkowego na stacji Wola Baranowska LHS wraz z niezbędną do realizacji projektu infrastrukturą w m. Zachwiejów, gm. Padew Narodowa i Knapy, gm. Baranów Sandomierski, woj. podkarpackie.

Obwieszczenie nr WOOŚ.420.22.1.2022.AD.28 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 29 lipca 2022 r. o wydaniu decyzji o  środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa terminala przeładunkowego na stacji Wola Baranowska LHS wraz z niezbędną do realizacji projektu infrastrukturą w m. Zachwiejów, gm. Padew Narodowa i Knapy, gm. Baranów Sandomierski, woj. podkarpackie.

Obwieszczenie Wójta Gminy Padew Narodowa z dnia 8 sierpnia 2022 r. o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku handlowo-usługowego. Zabudowa kabiny lakierniczej oraz komory do wygrzewania. Wydzielenie magazynu na żywicę oraz rozpuszczalniki w miejscowości Babule na działce oznaczonej nr ewid. gruntu: 351 obręb 49-Babule”

Obwieszczenie Wójta Gminy Padew Narodowa z dnia 8 sierpnia 2022 r. o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa wolnostojącej elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 2 MW lub wolnostojących elektrowni fotowoltaicznych o łącznej mocy do 2 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą realizowanych etapowo lub  w całości na działce ewidencyjnej nr 2673, obręb Padew Narodowa (gmina Padew Narodowa, powiat mielecki)”.

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 9 sierpnia 2022 r., znak: WOOŚ.420.22.4.2021.JK.114 dot. zawiadomienia stron postępowania  o zakończeniu postępowania dowodowego w postępowaniu prowadzonym w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Prace na liniach kolejowych nr 25,74, 78 na odc. Stalowa Wola - Tarnobrzeg/Sandomierz - Ocice/Padew Narodowa.

Obwieszczenie Wójta Gminy Padew Narodowa z dnia 25 sierpnia 2022 r. w sprawie przedłożenia przez inwestora przedsięwzięcia pn.: „Budowa elektrowni fotowoltaicznej o łącznej mocy ok. 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą, na działkach oznaczonych nr ewid. gruntu: 3128, 3130 obręb Padew Narodowa” uzupełnienia karty informacyjnej przedsięwzięcia przedłożonej w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia.

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 25 sierpnia 2022 r. w sprawie przedłużenia terminu na wydanie opinii przez Państwowego Inspektora Sanitarnego w Tarnobrzegu o potrzebie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa prawego wału rzeki Wisły na długości 8,483 km na terenie gm. Baranów Sandomierski, woj. podkarpackie".

Obwieszczenie Wójta Gminy Padew Narodowa (GKŚ.6220.3.14.2022) o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa wolnostojącej elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 2 MW lub wolnostojących elektrowni fotowoltaicznych o łącznej mocy do 2 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą realizowanych etapowo lub w całości na działce ewidencyjnej nr 2673, obręb Padew Narodowa (gmina Padew Narodowa, powiat mielecki)”

Podanie informacji do publicznej wiadomości w zakresie wydanej decyzji znak: (GKŚ.6220.3.13.2022) o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa wolnostojącej elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 2 MW lub wolnostojących elektrowni fotowoltaicznych o łącznej mocy do 2 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą realizowanych etapowo lub w całości na działce ewidencyjnej nr 2673, obręb Padew Narodowa (gmina Padew Narodowa, powiat mielecki)”

Treść wydanej decyzji znak: GKŚ.6220.3.13.2022 z dnia 30.08.2022

Obwieszczenie Wójta Gminy Padew Narodowa z dnia 8 września 2022 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Przebudowa drogi gminnej działka nr ew. 681, część działki 551/2 w m. Zarównie, działka nr ew. 3522, część działki nr ew. 3499, działka nr ew. 3533 w m. Padew Narodowa, działka nr ew. 108 w m. Piechoty".

Obwieszczenie Wójta Gminy Padew Narodowa (GKŚ.6220.4.10.2022) o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku handlowo-usługowego. Zabudowa kabiny lakierniczej oraz komory do wygrzewania. Wydzielenie magazynu na żywicę oraz rozpuszczalniki w miejscowości Babule na działce oznaczonej nr ewid. gruntu: 351 obręb 49-Babule”

Podanie informacji do publicznej wiadomości w zakresie wydanej decyzji znak: (GKŚ.6220.4.9.2022) o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku handlowo-usługowego. Zabudowa kabiny lakierniczej oraz komory do wygrzewania. Wydzielenie magazynu na żywicę oraz rozpuszczalniki w miejscowości Babule na działce oznaczonej nr ewid. gruntu: 351 obręb 49-Babule”

Treść wydanej decyzji znak: GKŚ.6220.4.9.2022 z dnia 09.09.2022

Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Stalowej Woli PGW Wody Polskie z dnia 7 września 2022 r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Padew Narodowa z dnia 19 września 2022 r. o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa elektrowni fotowoltaicznej o łącznej mocy ok. 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą, na działkach oznaczonych nr ewid. gruntu: 3128, 3130 obręb Padew Narodowa” z wniosku Inwestora Sun Flash Energy s.c. Al. Niepodległości 2/7, 39-300 Mielec złożonego w dniu 12.07.2022 roku.

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 20 września 2022 r. znak: WOOŚ.420.22.4.2021.JK.129

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 20 września 2022 r. znak: WOOŚ. 420.22.4.2021.JK.130

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 21 września 2022 r. znak: WOPN.6320.2.6.2020.KCh.110

Obwieszczenie Wójta Gminy Padew Narodowa z dnia 29 września 2022 r. o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: „Przebudowa drogi gminnej działka nr ewid. 681, część działki 551/2 w m. Zarównie, działka nr ewid. 3522, część działki nr ewid. 3499, działka nr ewid. 3533 w m. Padew Narodowa, działka nr ewid. 108 w m. Piechoty”

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 30 września 2022 r. znak: WOOŚ.420.22.4.2021.JK.135 

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie (WOOŚ.420.22.4.2021.JK.139) o wydaniu postanowienia z dnia 05 października 2022r., znak:WOOŚ.420.22.4.2021.JK.138, którym nadano rygor natychmiastowej wykonalności decyzji z dnia 20 września 2022r., znak: WOOŚ.420.22.4.2021.JK.128, którą zmieniono decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 22 lutego 2018r., znak WOOŚ.4201.10.2017.AH.102 dla przedsięwzięcia pn.: „Prace na liniach kolejowych nr 25, 74, 78, na odc. Stalowa Wola-Tarnobrzeg-Ocice/Padew Narodowa”

Obwieszczenie Wójta Gminy Padew Narodowa z dnia 14 października 2022 r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia znak: GKŚ.6220.5.12.2022 z dnia 11.10. 2022 r. dla przedsięwzięcia pn. "Budowa elektrowni fotowoltaicznej o łącznej mocy ok. 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą, na działkach oznaczonych nr ew. gruntu: 3128, 3130 obręb Padew Narodowa".

Podanie do publicznej wiadomości informacji o wydanej decyzji znak: GKŚ.6220.5.12.2022 z dnia 14 października 2022 r..

Treść wydanej decyzji znak: GKŚ.6220.5.12.2022 z dnia 14 października 2022 r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Padew Narodowa (GKŚ.6220.6.10.2022) o wydanej decyzji (GKŚ.6220.6.9.2022) o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi gminnej działka nr ewid. 681, część działki 551/2 w m. Zarównie, działka nr ewid. 3522, część działki nr ewid. 3499, działka nr ewid. 3533 w m. Padew Narodowa, działka nr ewid. 108 w m. Piechoty”

Podanie informacji do publicznej wiadomości (GKŚ.6220.6.11.2022) w zakresie wydanej decyzji znak: (GKŚ.6220.6.9.2022) o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi gminnej działka nr ewid. 681, część działki 551/2 w m. Zarównie, działka nr ewid. 3522, część działki nr ewid. 3499, działka nr ewid. 3533 w m. Padew Narodowa, działka nr ewid. 108 w m. Piechoty”

Treść wydanej decyzji znak: GKŚ.6220.6.9.2022 z dnia 27 października 2022r.

Obwieszczenie nr RDOŚ w Rzeszowie z dnia 17 listopada 2022 r. nr WOOŚ.420.22.6.2021.KR.66  - zawiadomienie o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa prawego wału rzeki Wisły na długości 8,483 km na terenie gm. Baranów Sandomierski, woj. podkarpackie".

Obwieszczenie nr RDOŚ w Rzeszowie z dnia 17 listopada 2022 r. nr WOOŚ.420.22.6.2021.KR.67  - podanie do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa prawego wału rzeki Wisły na długości 8,483 km na terenie gm. Baranów Sandomierski, woj. podkarpackie".

Obwieszczenie RDOŚ w Rzeszowie z dnia 5 grudnia 2022 r. nr WOOŚ.420.22.3.2022.KR.25 - wyznaczenie nowego terminu załatwienia sprawy, tj. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa prawego walu rzeki Wisły na długości 8,483 km na terenie gm. Baranów Sandomierski, woj.  podkarpackie".

Obwieszczenie RDOŚ w Rzeszowie z dnia 3 stycznia 2023 r. znak: WOOŚ.420.22.3.2022.KR.30 - przedłużenie terminu dla wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa prawego brzegu wału rz. Wisły na długości 8,483 km na terenie gm. Baranów Sandomierski, woj. podkarpackie". 

Informacja (znak: RZ.ZUZ.4.4210.414.2022.IS) o wszczęciu postępowania administracyjnego przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie w sprawie udzielenia pozwolenia wodno prawnego na przebudowę urządzenia wodnego poprzez likwidację i budowę nowego, z lokalizacją i oddziaływaniem na działki o nr ewid. 312, 1487, 1490, 1494/1 obręb Padew Narodowa, jednostka ewidencyjna Padew Narodowa, powiat mielecki, województwo podkarpackie

Obwieszczenie RDOŚ w Rzeszowie z dnia 25 stycznia 2023 (znak: WOOŚ.420.22.3.2022.KR.34) o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie  wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa prawego wału rzeki Wisły na długości 8,483 km na terenie Gminy Baranów Sandomierski, woj. podkarpackiego oraz o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Informacja (znak: RZ.ZUZ.4.4210.452.2022.IS) o wszczęciu przez Dyrektora Zarządu Zlewni w Stalowej Woli Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie postępowania administracyjnego  w sprawie ustalenia kolejnego okresu obowiązywania pozwolenia wodno-prawnego udzielonego decyzją Starosty Powiatu Mieleckiego z dnia 15 kwietnia 2013r., znak: OŚ.6341.27.2013.HK

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 10 lutego 2023 (znak: WPN.082.1.11.2022.KB.54) zawiadamiające o sporządzeniu projektu zarządzenia w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Puszcza Sandomierska PLB180005

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie  z dnia 22 lutego 2023 r. (znak:WOOŚ.420.22.3.2022.KR.42) zawiadamiające o wezwaniu do uzupełnienia Karty Informacyjnej przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa prawego wału rzeki Wisły na dł. 8,483 km na terenie gm. Baranów Sandomierski, woj. podkarpackie".

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 26 kwietnia 2023 r. (znak: WOOŚ.420.22.3.2022.KR.57) zawiadamiające strony postępowania o wezwaniu  do uzupełnienia karty informacyjnej przedsięwzięcia  złożonej wraz z wnioskiem PGW Wody Polskie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa prawego wału rzeki Wisły na długości 8,483 km na terenie gm. Baranów Sandomierski, woj. podkarpackie".

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 27 kwietnia 2023 r. o sporządzeniu i przedłożeniu do konsultacji społecznych projektów: zarządzenia w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Lasy Sieniawskie PLH180054, enklawy Puszczy Sandomierskiej, Tarnobrzeskiej Doliny Wisły i Trzciany.

Obwieszczenie PGW Wody Polskie (znak: RZ.RUZ.4210.3.2023.RD) z dnia 28 kwietnia 2023 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w zakresie udzielenia pozwolenia wodno-prawnego dla zakładu: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. na wykonanie urządzeń wodnych, prowadzenie przez wody powierzchowne płynące obiektów mostowych, przepustów oraz na usługi wodne dla zadania "Prace na liniach kolejowych nr 25, 74, 78 na odcinku Stalowa Wola - Tarnobrzeg/Sandomierz - Ocice/Padew - Prace projektowe" oraz o zakończeniu zbierania materiału dowodowego w sprawie prowadzonego postępowania administracyjnego, dotyczącego rozpatrzenia w/w/ wniosku.

Obwieszczenie RDOŚ w Rzeszowie (znak: WOOŚ.420.11.1.2023.KR.6) z dnia 5 maja 2023 r. o wszczęciu postępowania zmierzającego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Babulówka - rozbudowa obwałowań: lewego walu od 6+600 do 11+200 i prawy wal od 6+584 do 11+200 na terenie gm. Padew Narodowa".

Obwieszczenie RDOŚ w Rzeszowie (znak: WOOŚ.420.22.3.2022.KR.64) z dnia 1 czerwca 2023 r. w sprawie uzupełnienia informacji o środowisku i jego ochronie przez wykonawcę zadania pn. "Rozbudowa prawego wału rz. Wisły na dł. 8,483 km na terenie gm. Baranów Sandomierski, woj.  podkarpackie".

Obwieszczenie RDOŚ w Rzeszowie (znak: WOOŚ.420.11.1.2023.KR.16) z dnia 12 czerwca 2023 r. w sprawie zobowiązania Wnioskodawcy do uzupełnienia Karty informacyjnej w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Babulówka - rozbudowa obwałowań: lewego wału od 6+600 do 11+200 i prawy wał od 6+584 do 11+200 na terenie gm. Padew Narodowa". 

Obwieszczenie RDOŚ w Rzeszowie z dnia 22  czerwca 2023 r. (znak: WOOŚ.420.22.3.2022.KR.69) dot. przedłożenia aktualizacji Karty informacyjnej przedsięwzięcia sporządzonej dla zadania pn.: "Rozbudowa prawego wału rzeki Wisły na dł. 8,483 km na terenie gm. Baranów Sandomierski, woj. podkarpackie".

Obwieszczenie PGW Wody Polskie w Rzeszowie z dnia 29 czerwca 2023 r. (znak: RZ.RUZ.4210.6.2023.TW) o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla zakładu PKP PLK S.A. ul. Targowa 74 03-734 Warszawa na usługi wodne, wykonanie urządzeń wodnych...

Obwieszczenie PGW Wody Polskie w Rzeszowie z dnia 30 czerwca 2023 r. o wydaniu decyzji udzielającej dla PKP PLK S.A. ul. Targowa 74 03-734 Warszawa pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie urządzeń wodnych...

Obwieszczenie RDOŚ w Rzeszowie z dnia 17 lipca 2023 r., znak: WOOŚ.420.22.3.2023.KR.75 o  zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.  "Rozbudowa prawego wału rzeki Wisły na dł. 8,483 km na terenie gm. Baranów Sandomierski, woj. podkarpackie".

Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Stalowej Woli PGW Wody Polskie z dnia 28 lipca 2023 r. dot. wszczęcia z urzędu postępowania administracyjnego  w sprawie likwidacji nielegalnie wykonanych urządzeń wodnych tj, dwóch wylotów do rz. Złoty Potok w Padwi Narodowej (dz. nr 312 obręb 0052).

Obwieszczenie RDOŚ w Rzeszowie z dnia 10 sierpnia 2023 r. (znak: WOOŚ.420.22.5.2022.PW.23) o wszczęciu postępowania zmierzającego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia  pn.: "Eksploatacja nowych złóż siarki rodzimej Baranów Sandomierski - Skopanie wraz z budową infrastruktury towarzyszącej i zaplecza socjalnego dla Grupa Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki "Siarkopol" S.A."

Obwieszczenie RDOŚ w Rzeszowie z dnia 18 sierpnia 2023 r. (znak: WOOŚ.420.22.45.2022.PW.29) w sprawie wystąpienia o stanowisko w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko inwestycji pn. "Eksploatacja nowych złóż siarki rodzimej Baranów Sandomierski - Skopanie wraz z budową infrastruktury towarzyszącej i zaplecza socjalnego dla Grupa Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki "Siarkopol" S.A."

Obwieszczenie RDOŚ w Rzeszowie z dnia 23 sierpnia 2023 r. (znak: WOOŚ.420.22.3.2022.KR.82) o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa prawego wału rzeki Wisły na długości 8,483 km na terenie Gm. Baranów Sandomierski, woj. Podkarpackie”.

Obwieszczenie RDOŚ w Rzeszowie z dnia 23 sierpnia 2023 r. (znak: WOOŚ.420.22.3.2022.KR.82) o podaniu do wiadomości informacji o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa prawego wału rzeki Wisły na długości 8,483 km na terenie Gm. Baranów Sandomierski, woj. Podkarpackie”.

Obwieszczenie RDOŚ w Rzeszowie z dnia 6 września 2023 r. (znak: WOOŚ.420.11.1.2023.KR.23) zawiadamiające o przedłożeniu przez Dyrektora RZGW w Rzeszowie w dniu 29 sierpnia 2023 r. uzupełnienia do Karty informacyjnej przedsięwzięcia pn. „Babulówka - rozbudowa obwałowań lewego wału od 6+600 do11+200 i prawy wał od 6+584 do 11+200 na terenie gm. Padew Narodowa”

Obwieszczenie Wójta Gminy Padew Narodowa z dnia 27 września 23023 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Zbieranie odpadów na terenie działki ew. 1539 obręb 0052 Padew Narodowa oraz działki ew. 258 obręb 0054 Pierzchne”.

Obwieszczenie PGW Wody Polskie z dnia 28 września 2023 r. o wydaniu decyzji znak: RZ.RUZ.4210.6.2023.TW udzielającej PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. pozwolenia wodno-prawnego na usługi wodne, wykonanie urządzeń wodnych...

Obwieszczenie RDOŚ w Rzeszowie WOOŚ.420.11.1.2023.KR.31 z dnia 5 października 2023 r. o podtrzymaniu  przez Powiatowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mielcu stanowiska w sprawie  wydanej opinii z dnia 17 maja 2023 r. znak: PSZNS.9020.2.23.2023 o braku potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko  dla przedsięwzięcia pn.: Babulówka - rozbudowa obwałowań: lewego walu od 6 + 600 do 11 + 200 i prawy wał od 6 + 584 do 11 + 200 na terenie Gm. Padew Narodowa". 

Obwieszczenie zawiadomienie Wójta Gminy Padew Narodowa z dnia 11 października 2023 r. w sprawie wydania postanowienia dopuszczającego organizację ekologiczną Grand Agro Fundacja Ochrony Środowiska Naturalnego, ul. Sportowa 30/B, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki do udziału na prawach strony w postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Zbieranie odpadów na terenie działki ew. 1539 obręb 0052 Padew Narodowa oraz działki ew. 258 obręb 0054 Pierzchne” wszczętym na wniosek Inwestora KORPOL Roboty Ziemne Przemysław Korpuliński ul. Zacisze 24, 39-340 Padew Narodowa.

Obwieszczenie Zawiadomienie Wójta Gminy Padew Narodowa z dnia 23 października 2023 r.  o wydaniu Postanowienia Wójta Gminy Padew Narodowa znak GKŚ.6220.1.20.2017 z dnia 23.10.2023 roku wyrażającego stanowisko, że aktualne są warunki realizacji przedsięwzięcia polegającego na  „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 999 kWp na działkach o nr 131, 184 obręb Kębłów, gmina Padew Narodowa, powiat mielecki, województwo podkarpackie” określone w decyzji Wójta Gminy Padew Narodowa z dnia 04.10.2017 r. znak GKŚ.6220.1.12.2017.

Obwieszczenie RDOŚ w Rzeszowie z dnia 25 października 2023 r. r. (znak: WOOŚ.420.22.5.2022.PW.47) w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Eksploatacja nowych złóż siarki rodzimej Baranów Sandomierski - Skopanie wraz z budową infrastruktury towarzyszącej i zaplecza socjalnego dla Grupa Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki "Siarkopol" S.A."

Obwieszczenie Wójta Gminy Padew Narodowa z dnia 7 listopada 2023 r.  wzywające wnioskodawcę do uzupełnienia karty informacyjnej przedsięwzięcia przedłożonej w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.Zbieranie odpadów na terenie działki ew. 1539 obręb 0052 Padew Narodowa oraz działki ew. 258 obręb 0054 Pierzchne”.

Obwieszczenie Wójta Gminy Padew Narodowa z dnia 05.12.2023r., znak GKŚ.6220.1.12.2023 – dotyczy sprawy wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Zbieranie odpadów na terenie działki ew. 1539 obręb 0052 Padew Narodowa oraz działki ew. 258 obręb 0054 Pierzchne”.

Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Stalowej Woli – Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie o wszczęciu postępowania administracyjnego (informacja znak: RZ.ZUZ.4.4217.27.2023.RF)

Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Stalowej Woli – Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie o wszczęciu postępowania administracyjnego (informacja znak: RZ.ZUZ.4.4217.45.2023.AS)

Obwieszczenie Wójta Gminy Padew Narodowa z dnia 11 grudnia 2023 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 8 MW i powierzchnią zabudowy do 9 ha wraz z niezbędną infrastruktura techniczną oraz magazynem energii (opcjonalnie) w miejscowości Padew Narodowa na częściach nieruchomości numer ewidencyjny 2466, 2467, 2468 Gmina Padew Narodowa”.

Obwieszczenie RDOŚ w Rzeszowie z dnia 11 grudnia 2023 r. (znak: WPN.6320.1.7.2023.DD.4) zawiadamiające,o publikacji w dzienniku Urzedowym Woj. Podkarpackiego zarządzenia RDOŚ z dnia 20 listopada 2023 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Puszcza Sandomierska PLB180005.

Obwieszczenie RDOŚ w Rzeszowie z dnia 13 grudnia 2023 r. (znak: WOOŚ.420.11.1.2023.KR.36 zawiadamiające strony postępowania o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Babulówka - rozbudowa obwałowań: lewego wału od 6+600 do 11+200 i prawy wał od 6+584 do 11+200 na terenie Gm. Padew Narodowa" i stwierdzenie, że dla wymienionego zamierzenia przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko nie jest wymagane.

Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Stalowej Woli z dnia 13 grudnia 2023 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie obowiązku likwidacji nielegalnie wykonanych urządzeń wodnych.

Obwieszczenie Wójta Gminy Padew Narodowa z dnia 27 grudnia 2023 r. zawiadamiające o zobowiązaniu wykonawcy do uzupełnienia karty informacyjnej w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Zbieranie odpadów na terenie działki ew. 1539 obręb 0052 Padew Narodowa oraz działki ew. 258 obręb 0054 Pierzchne”.

Obwieszczenie Wójta Gminy Padew Narodowa z dnia 16 stycznia 2024 r. o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 8 MW i powierzchnią zabudowy do 9 ha wraz z niezbędną infrastruktura techniczną oraz magazynem energii (opcjonalnie) w miejscowości Padew Narodowa na częściach nieruchomości numer ewidencyjny 2466, 2467, 2468 Gmina Padew Narodowa”

Obwieszczenie RDOŚ w Rzeszowie z dnia 15 stycznia 2024 r. (WOOŚ.420.22.5.2022.PW.57) zawiadamiające strony postępowania w sprawie prowadzonego postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Eksploatacja nowych złóż siarki rodzimej Baranów Sandomierski - Skopanie wraz z budową infrastruktury towarzyszącej i zaplecza socjalnego dla Grupa Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki "Siarkopol" S.A."

Obwieszczenie RDOŚ w Rzeszowie z dnia 2 lutego 2024 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Babulówka – rozbudowa obwałowań: lewego wału od 6+600 do 11+200 i prawy wał od 6+584 do 11+200 na terenie gminy Padew Narodowa”.

Obwieszczenie RDOŚ w Rzeszowie z dnia 2 lutego 2024 r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Babulówka – rozbudowa obwałowań: lewego wału od 6+600 do 11+200 i prawy wał od 6+584 do 11+200 na terenie gminy Padew Narodowa”.

Obwieszczenie RDOŚ w Rzeszowie z dnia 8 lutego 2024 r. o publikacji w Dzienniku Urzędowym Woj. Podkarpackiego zarządzenia RDOŚ w Rzeszowie i RDOŚ w Kielcach z dnia 11 stycznia 2024 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Tarnobrzeska Dolina Wisły PLH180049.

Obwieszczenie Wójta Gminy Padew Narodowa z dnia 20 lutego 2024 r. (znak: GKŚ.6220.1.16.2023) w sprawie uzupełnienia dokumentacji wymaganej do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: "Zbieranie odpadów na terenie działki ew. 1539 obręb 0052 Padew Narodowa oraz działki ew. 258 obręb 0054 Pierzchne".

Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Stalowej Woli z dnia 15 lutego 2024 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia  wodnoprawnego na szczególne korzystanie  z wód przy ulicy Jana Pawła II  z oddziaływaniem na terenie nieruchomości obejmującej działki nr 1043/2, 21042, 1041 obręb, jednostka ewidencyjna 181106_2.0052 Padew Narodowa, powiat mielecki, woj. podkarpackie.

Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Stalowej Woli z dnia 16 lutego 2024 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie obowiązku likwidacji nielegalnie wykonanego urządzenia wodnego - wylotu z lokalizacją na działce nr ew. 312 na wysokości działki nr ew. 332/1 obręb Padew narodowa, gmina Padew narodowa, powiat mielecki, woj. podkarpackie.

Obwieszczenie Wójta Gminy Padew Narodowa z dnia 22 lutego 2024 r. o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia znak: GKŚ.6220.2.9.2023 z dnia 12.02.2024 r. dla przedsięwzięcia pn. Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 8 MW i powierzchnią zabudowy do 9 ha wraz z niezbędną infrastruktura techniczną oraz magazynem energii (opcjonalnie) w miejscowości Padew Narodowa na częściach nieruchomości numer ewidencyjny 2466, 2467, 2468 Gmina Padew Narodowa”

 Podanie do publicznej wiadomości informacji Wójta Gminy Padew Narodowa z dnia 22 lutego 2024 r. o wydaniu decyzji znak GKŚ.6220.2.9.2023 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 8 MW i powierzchnią zabudowy do 9 ha wraz z niezbędną infrastruktura techniczną oraz magazynem energii (opcjonalnie) w miejscowości Padew Narodowa na częściach nieruchomości numer ewidencyjny 2466, 2467, 2468 Gmina Padew Narodowa”

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia znak: GKŚ.6220.2.9.2023 z dnia 12.02.2024 r. dla przedsięwzięcia pn. Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 8 MW i powierzchnią zabudowy do 9 ha wraz z niezbędną infrastruktura techniczną oraz magazynem energii (opcjonalnie) w miejscowości Padew Narodowa na częściach nieruchomości numer ewidencyjny 2466, 2467, 2468 Gmina Padew Narodowa”

Obwieszczenie RDOŚ w Rzeszowie z dnia 20 lutego 2024 r. o wydaniu postanowienia, w którym wyrażono stanowisko, że dla przedsięwzięcia pn."Praca na liniach kolejowych nr 25,74,78 na odcinku Stalowa Wola-Tarnobrzeg?Sandomierz- Ocice/Padew Narodowa" aktualne są warunki realizacji przedsięwzięcia  określone w ww. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Postanowienie RDOŚ w Rzeszowie z dnia 20 lutego 2024 r. o zajęciu stanowiska, że dla przedsięwzięcia pn. "Praca na liniach kolejowych nr 25,74,78 na odc. Stalowa Wola-Tarnobrzeg/Sandomierz-Ocice/Padew Narodowa aktualne są warunki realizacji przedsięwzięcia określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wydanej przez RDOŚ w Rzeszowie w dniu 22 lutego 2018 r. zmienionej decyzją RDOŚ w Rzeszowie z dnia 20 września 2022 r. znak WOOŚ.420.22.4.2021.Jk.128".".

Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Stalowej Woli z dnia 22 lutego 2024 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie obowiązku likwidacji nielegalnie wykonanego urządzenia wodnego - wylotu z lokalizacją na działce nr ew. 312 na wysokości działki ew. 331, obręb 0052 Padew Narodowa, jednostka ewidencyjna 1811062 Padew Narodowa, powiat mielecki, woj. podkarpackie. 

Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Stalowej Woli PGW Wody Polskie  z dnia 21 lutego 2024 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie obowiązku likwidacji nielegalnie wykonanych urządzeń wodnych - czterech wylotów z lokalizacją na działce ew. nr 312 obręb 0052 Padew Narodowa, jednostka ewidencyjna 181106_2 Padew narodowa, powiat mielecki, woj. podkarpackie.

Obwieszczenie RDOŚ w Rzeszowie z dnia 29 lutego 2024 r. znak: WOOŚ.420.11.1.2023.KR.49 zawiadamiające o wydaniu postanowienia prostującego oczywiste omyłki w decyzji RDOŚ w Rzeszowie z dnia 2 lutego 2024 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia  pn. "Babulówka - rozbudowa obwałowań lewego wału od 6+600 do 11+200 prawy wal od 6+584 do 11+200 na terenie gm. Padew Narodowa".

Obwieszczenie Wójta Gminy Padew Narodowa z dnia 5 kwietnia 2024 r. o wydaniu postanowienia znak: GKŚ.6220.1.17.2023 w sprawie nałożenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz sporządzenia raportu dla inwestycji pn.: Zbieranie odpadów na terenie działki ew. 1539 obręb 0052 Padew Narodowa oraz działki ew. 258 obręb 0054 Pierzchne”,

Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Stalowej Woli PGW Wody Polskie z dnia 10 kwietnia 2024 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia kolejnego okresu obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego udzielonego decyzją Starosty Mieleckiego z dnia 21 lipca 2014 r. znak: OŚ.6341.57.2014.HK w zakresie dotyczącym od[prowadzania wód opadowo-roztopowych z drogi wojewódzkiej do potoku "Zloty Potok", tj. pkt I.

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 26 kwietnia 2024 r. znak: WOOŚ.442.2.2024.AW.6 w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. "Budowa bloków energetycznych nr 5 i 6 na terenie Elektrowni Jądrowej Chmielnicki z wykorzystaniem parametrów technicznych reaktora Westinghouse Electric Co. AP 1000 do dalszej eksploatacji i wytwarzania energii elektrycznej".

Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Stalowej Woli Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 2 maja 2024 r. o wszczęciu na wniosek Powiatowego Zarządu Dróg w Mielcu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o legalizacji urządzeń wodnych, tj. istniejących trzech wylotów wód opadowych lub roztopowych zlokalizowanych na działce o nr ewid. 312 obręb 0052 Padew Narodowa, jednostka ewidencyjna 181106_2 Padew Narodowa, powiat mielecki, woj. podkarpackie.

Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Stalowej Woli PGW Wody Polskie z dnia 14 maja 2024 r. o wszczęciu przez Gminę Padew Narodowa postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o legalizacji urządzeń wodnych tj. 8 istniejących wylotów zlokalizowanych na działkach o nr ew. 312, 1128, 1056, obręb 0052 Padew Narodowa, jednostka ew. 181106_2 Padew Narodowa, powiat mielecki, woj. podkarpackie.

Obwieszczenie Wójta Gminy Padew Narodowa z dnia 23 maja 2024 r.  o wszczęciu  postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej Padew Narodowa 1 o mocy do 9 MW oraz magazynów energii o mocy do 80 MW” planowanego do realizacji na działkach nr ewid. 51, 130, 183 obręb Zarównie, gmina Padew Narodowa.

 

 

Metryka

sporządzono
2012-07-16 przez Ewelina Małodzińska
udostępniono
2012-07-16 00:00 przez Gancarz Ryszard
zmodyfikowano
2024-05-23 11:13 przez Gancarz Ryszard
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
4036
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.