Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Padwi Narodowej
Menu góra
Strona startowa REJESTRY ZASADY WPISU DO REJESTRU ŻŁOBKÓW I KLUBÓW DZIECIĘCYCH
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „ZASADY WPISU DO REJESTRU ŻŁOBKÓW I KLUBÓW DZIECIĘCYCH, bieżące, menu 1272 - BIP - Urząd Gminy w Padwi Narodowej”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

ZASADY WPISU DO REJESTRU ŻŁOBKÓW I KLUBÓW DZIECIĘCYCH

ZASADY WPISU DO REJESTRU ŻŁOBKÓW I KLUBÓW DZIECIĘCYCH

Zasady wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych

 

Zgodnie z ustawą żłobkową, każda jednostka organizacyjna, osoba fizyczna czy osoba prawna, która chce prowadzić na terenie Gminy Padew Narodowa żłobek lub klub dziecięcy, zanim rozpocznie działalność, musi ją najpierw wpisać do rejestru prowadzonego przez Wójta Gminy Padew Narodowa.

Aby uzyskać wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych, należy złożyć pisemny lub elektroniczny wniosek. Do wniosku należy dołączyć:

Do wniosku dołącza się:

1)  w przypadku osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej wyciąg z rejestru publicznego potwierdzający status podmiotu;
2) oświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON i identyfikacji podatkowej NIP;
3)  oświadczenie o spełnianiu warunków lokalowych; 
4) w przypadku osoby fizycznej oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie;
5) zobowiązanie do zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków wychowania i opieki.
6) dokument stwierdzający tytuł prawny do lokalu, w którym ma być prowadzona opieka (do wglądu);
7) w przypadku osoby fizycznej dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość (do wglądu)
8) dowód dokonania opłaty (do wglądu lub dołączona do wniosku kopia)

Przed dokonaniem wpisu do rejestru pracownicy Urzędu Gminy w Padwi Narodowej dokonają wizytacji lokalu, aby ustalić, czy żłobek lub klub dziecięcy zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki wychowania i opieki nad dziećmi. W trakcie wizytacji lokalu pracownicy ww. urzędu będą wymagać od wnioskodawcy przedstawienia do wglądu opinii komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej oraz opinii właściwego państwowego inspektora sanitarnego.
Po dokonaniu wpisu do rejestru - wnioskodawca otrzyma zaświadczenie o dokonaniu wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych. Od tego momentu podmiot będzie podlegać nadzorowi gminy, w zakresie warunków i jakości świadczonej opieki nad dziećmi do lat 3. Nadzór sprawowany będzie na podstawie planu nadzoru. Czynności nadzorcze mogą być również prowadzone poza planem nadzoru

Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Gminy w Padwi Narodowej
Ul. Grunwaldzka 2
39-340 Padew Narodowa

Informacja dotycząca zasad rejestracji oraz składanie wniosków o wpis do rejestru mieścić się będzie na parterze budynku pod tym samym adresem w pokoju nr 11.

Termin i sposób załatwienia:
Wydanie zaświadczenia o wpisie do rejestru żłobków i klubów dziecięcych nastąpi w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku wraz z kompletem dokumentów. W przypadku konieczności uzupełnienia wniosku powyższy termin liczony jest od dnia doręczenia organowi rejestrowemu uzupełnionego wniosku.

Wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych będzie podlegał opłacie. Jej wysokość ustaliła Rada Gminy w Padwi Narodowej uchwałą nr V/53/15 z dnia 29 września 2015 r. i wynosi 10% minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego zgodnie z przepisami o minimalnym wynagrodzeniu za pracę ( w roku 2016 minimalne wynagrodzenie za pracę wynosi 1850 zł).  Dowód zapłaty należnej opłaty należy załączyć do wniosku. Klasyfikacja budżetowa dział 756 - rozdział 75618 § 049 (dochody własne gminy).

Wójt Gminy Padew Narodowa wydaje zaświadczenie o dokonaniu wpisu podmiotu  do rejestru, zawierające następujące dane:
- nazwę organu, który dokonał wpisu do rejestru;
- datę i numer wpisu do rejestru;
- formę organizacyjną opieki oraz jej nazwę;
- nazwę lub imię i nazwisko podmiotu prowadzącego żłobek lub klub dziecięcy;
- miejsce prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego.
Decyzja administracyjna o odmowie wpisu do rejestru jest wydawana, jeżeli:
- podmiot nie spełnia warunków wymaganych do utworzenia i prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego;
- wydano prawomocne orzeczenie zakazujące przedsiębiorcy wykonywania działalności gospodarczej objętej wpisem.
Decyzja administracyjna o wykreśleniu z rejestru jest wydawana w przypadku:
- złożenia przez podmiot wpisany do rejestru wniosku o wykreślenie;
- nie usunięcia przez podmiot, w wyznaczonym terminie, nieprawidłowości w zakresie prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego;
- przekazania we wniosku oraz dołączonych do niego dokumentach, informacji niezgodnych ze stanem faktycznym.

Załączniki:

Metryka

sporządzono
2016-03-10 przez Ryszard Gancarz
udostępniono
2016-03-10 01:00 przez Ryszard Gancarz
zmodyfikowano
2016-03-10 12:24 przez Ryszard Gancarz
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
1199
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.