Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Padwi Narodowej
Menu góra
Strona startowa IMIENNE GŁOSOWANIA UCHWAŁ RADY GMINY
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „IMIENNE GŁOSOWANIA UCHWAŁ RADY GMINY , bieżące, menu 1335 - BIP - Urząd Gminy w Padwi Narodowej”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

IMIENNE GŁOSOWANIA UCHWAŁ RADY GMINY

IMIENNE GŁOSOWANIA UCHWAŁ RADY GMINY

II SESJA RADY GMINY - 7.12. 2018 - WYNIKI IMIENNEGO GŁOSOWANIA UCHWAŁ: 

Uchwała Nr II/7/18

Uchwała Nr II/8/18

Uchwała Nr II/9/18

Uchwała Nr II/10/18

Uchwała Nr II/11/18

Uchwała Nr II/12/18

Uchwała Nr II/13/18

Uchwała Nr II/14/18

Uchwała Nr II/15/18

Uchwała Nr II/16/18

Uchwała Nr II/17/18

Uchwała Nr II/18/18

III SESJA RADY GMINY -28.12. 2018 - WYNIKI IMIENNEGO GŁOSOWANIA UCHWAŁ:

Uchwała Nr III/19/18

Uchwała Nr III/20/18

Uchwała Nr III/21/18

Uchwała Nr III/22/18

Uchwała Nr III/23/18

Uchwała Nr III/24/18

Uchwała Nr III/25/18

Uchwała Nr III/26/18 

IV SESJA RADY GMINY - 12.02. 2019 - WYNIKI IMIENNEGO GŁOSOWANIA UCHWAŁ:

Uchwała Nr IV/27/19 w sprawie wyborun metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wysokości stawki opłaty oraz stawki za pojemnik.

Uchwała Nr IV/28/19 w sprawie zmiany w statutach sołectw Gminy Padew Narodowa.

Uchwała Nr IV/29/19 w sprawie zamiaru likwidacji filii szkoły Podstawowej w Padwi Narodowej - filia w Zarówniu.

Uchwała Nr IV/30/19 w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej położonej w sołectwie Rożniaty na rzecz jej uzytkownika wieczystego.

Uchwała Nr IV/31/19 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierżetami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Padew Narodowa w 2019 r.

 

V SESJA RADY GMINY - 29.03. 2019 - WYNIKI IMIENNEGO GLOSOWANIA UCHWAŁ:

Uchwała Nr V/32/19 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Padew Narodowa na rok 2019.

Uchwała Nr V/33/19 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Padew Narodowa na rok 2019.

Uchwała Nr V/34/19 w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Padew Narodowa. 

Uchwała Nr V/35/19 w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Padwi Narodowej poprzez likwidację filii w Zarówniu

Uchwała Nr V/36/19 w sprawie ustalenia planu sieci publicznej szkoły podstawowej prowadzonej przez Gminę Padew Narodowa oraz określenia granicy obwodu publicznej szkoły podstawowej od 1 września 2019 r.

Uchwała Nr V/37/19 w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze.

Uchwała Nr V/38/19 w sprawie zmiany uchwały nr XXII/229/18 Rady Gminy w Padwi Narodowej z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Padew Narodowa przez osoby fizyczne i prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego, trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczenia ich wykorzystania.

Uchwała Nr V/39/19 w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej położonej w sołectwie Rożniaty

 

VI SESJA RADY GMINY - 28.06. 2019 - WYNIKI IMIENNEGO GŁOSOWANIA UCHWAŁ: 

Uchwała Nr VI/40/19 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy wotum zaufania

Uchwała Nr VI/41/19 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Padew Narodowa za rok 2018.

Uchwała Nr VI/42/19 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2018 r.

Uchwała Nr VI/43/19 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Padew Narodowa na 2019 rok

Uchwała Nr VI/44/19 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Mieleckiego na dofinansowanie remont dróg powiatowych

Uchwała Nr VI/45/19 w sprawie zmiany uchwały własnej nr IV/29/07 z dnia 23 lutego 2007 r. w sprawie poboru podatków w drodze inkasa

Uchwała Nr VI/46/19 w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej położonej w sołectwie Padew Narodowa

Uchwała Nr VI/47/19 w sprawie zwolnienia Dyrektora Szkoły Podstawowej im. I. Łukasiewicza w Padwi Narodowej w roku szkolnym 2019/2020 z tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć.

 

VII SESJA RADY GMINY - 25 WRZEŚNIA 2019 R, - WYNIKI IMIENNEGO GŁOSOWANIA UCHWAŁ:

Uchwała Nr VII/48/19  w sprawie dokonania zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Padew Narodowa na rok 2019.

Uchwała Nr VII/49/19  w sprawie  dokonania zmian w budżecie Gminy Padew Narodowa na rok 2019.

Uchwała Nr VII/50/19  w sprawie rozpatrzenia protestu wyborczego na wybory sołtysa wsi Babule.

Uchwała Nr VII/51/19  w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej położonej w sołectwie Wojków.

 

 VIII SESJA RADY GMINY - 30 PAŹDZIERNIKA 2019 R. - WYNIKI IMIENNEGO GŁOSOWANIA UCHWAŁ.

 1. Uchwała Nr VIII/52/19  w sprawie uchwalenia III zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Padew Narodowa.

 2. Uchwała Nr VIII/53/19  w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Polska Wieś III” dla terenu położonego w Padwi Narodowej.

 3. Uchwała Nr VIII/54/19  w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Padew Narodowa na 2019 r.

 4. Uchwała Nr VIII/55/19  w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla obliczenia wysokości podatku rolnego na 2020 rok.

 5. Uchwała Nr VIII/56/19  w sprawie podatku od nieruchomości na terenie Gminy Padew Narodowa.

 6. Uchwała Nr VIII/57/19  w sprawie  dokonania zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie Gminy Padew Narodowa.

 7. Uchwała Nr VIII/58/19  w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Padew Narodowa.

 8. Uchwała Nr VIII/59/19  w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz nagród ze specjalnego funduszu  na nagrody za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze nauczycieli w szkole prowadzonej przez Gminę Padew Narodowa.

 9. Uchwała Nr VIII/60/19  w sprawie wstępnej lokalizacji nowego przystanku komunikacyjnego.

 10. Uchwała Nr VIII/61/19  w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej położonej w sołectwie Rożniaty (dz.ew. 1075/10)

 11. Uchwała Nr VIII/62/19  w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej położonej w sołectwie Rożniaty
  w drodze bezprzetargowej (dz.ew. 563/10)

 12. Uchwała Nr VIII/63/19  w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej położonej w sołectwie Rożniaty
  w drodze bezprzetargowej (dz.ew. 563/9)

 13. Uchwała Nr VIII/64/19  w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej położonej w sołectwie Rożniaty
  w drodze bezprzetargowej (dz.ew. 563/8)

IX SESJA RADY GMINY - 30 LISTOPADA 2019 R.  - WYNIKI IMIENNEGO GLOSOWANIA UCHWAŁ.

1. Uchwała nr IX/65/19 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Padew Narodowa na 2019 

2. Uchwała nr IX/66/19 w sprawie zmiany uchwały Nr XX/203/2017 Rady Gminy Padew Narodowa z dnia  10 listopada 2017 r.
    w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Padew Narodowa.

3. Uchwała nr IX/67/19 w sprawie zmiany uchwały Nr XX/204/17 Rady Gminy Padew Narodowa w sprawie szczegółowego
    sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu
    gminy Padew Narodowa i zagospodarowanie tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę
    za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

4. Uchwała nr IX/68/19 w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wysokości
    stawki opłaty oraz stawki opłaty za pojemnik lub worek. 

5. Uchwała nr IX/69/19  w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

6. Uchwała nr IX/70/19 w sprawie zmiany uchwały Nr XX/158/2013 Rady Gminy Padew Narodowa z dnia 16 kwietnia 2013 r. w 
    sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa.

7. Uchwała nr IX/71/19 w sprawie dopłaty dla odbiorców usług kanalizacyjnych w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków
    na podstawie zawartych umów z Zakładem Wodociągów i Usług Komunalnych w Padwi Narodowej.

8. Uchwała nr IX/72/19 w sprawie „Programu współpracy Gminy Padew Narodowa z organizacjami pozarządowymi oraz
    podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok”.

9. Uchwała nr IX/73/19 w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia, w tym z 
    usługami opiekuńczymi udzielających schronienia osobom tego pozbawionym, w tym osobom bezdomnym z terenu
    Gminy Padew Narodowa.

10. Uchwała nr IX/74/19  w sprawie zbycia nieruchomości gruntowych położonych w sołectwie Kębłów

 

X SESJA RADY GMINY - 30 GRUDNIA 2019 R. - WYNIKI IMIENNEGO GŁOSOWANIA;

 1. Uchwała Nr X/75/19 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Padew Narodowa na rok 2019.

 2. Uchwała Nr X/76/19 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Padew Narodowa na rok 2020.

 3. Uchwała Nr X/77/19 w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020.

 4. Uchwała Nr X/78/19 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Mieleckiego na dofinansowanie budowy chodnika dla pieszych w ciągu drogi powiatowej na terenie sołectwa Rożniaty.

 5. Uchwała Nr X/79/19 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Mieleckiego na dofinansowanie remontu dróg na terenie Gminy Padew Narodowa.

 6. Uchwała Nr X/80/19 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Mieleckiego na realizację zadania – Wypożyczalnia Sprzętu Rehabilitacyjnego w Mielcu.

 7. Uchwała Nr X/81/19 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 r.

 8. Uchwała Nr X/82/19 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020.

 9. Uchwała Nr X/83/19 w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Padew Narodowa na rok szkolny 2019/2020. 

 10. Uchwała Nr X/84/19 w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.

 

XI SESJA RADY GMINY W PADWI NARODOWEJ - 27 MARCA 2020 R. - WYNIKI IMIENNEGO GŁOSOWANIA:

1. Uchwała nr XI/85/20 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Padew Narodowa na rok 2020.

 2. Uchwała nr XI/86/20 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Padew Narodowa na 2020 rok.

 3. Uchwała nr XI/87/20 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Samorządu Województwa Podkarpackiego.

4. Uchwała nr XI/88/20 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Mieleckiego

 5. Uchwała nr XI/89/20 w sprawie określenia górnych stawek opłat za odbiór odpadów komunalnych.

 6. Uchwała nr XI/90/20 w sprawie zbycia nieruchomości gruntowych położonych w Padwi Narodowej.

 7. Uchwała nr XI/91/20 w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej położonej w sołectwie Rożniaty na rzecz jej

     użytkownika wieczystego.

 8. Uchwała nr XI/92/20 w sprawie rozwiązania umowy użytkowania wieczystego.

 9. Uchwała nr XI/93/20 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi w 2020 r.

 10. Uchwała nr XI/94/20 w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 20.11. 2019 r.

 11. Uchwała nr XI/95/20 w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 25.11. 2019 r.

 

XII SESJA RADY GMINY W PADWI NARODOWEJ - 26 CZERWCA 2020 R.: WYNIKI IMIENNEGO GŁOSOWANIA:

Uchwała Nr XII/96/20 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy wotum zaufania

Uchwała Nr XII/97/20 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Padew Narodowa za rok 2019.

Uchwała Nr XII/98/20 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2019 r

Uchwała Nr XII/99/20 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Padew Narodowa na 2020 rok.

Uchwała Nr XII/100/20 w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Padew Narodowa na rok 2020.

Uchwała Nr XII/101/20 w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Padew Narodowa.

Uchwała Nr XII/102/20 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Padew Narodowa i zagospodarowanie tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Uchwała Nr XII/103/20 w sprawie zbycia nieruchomości gruntowych położonych w sołectwie Padew Narodowa (Osiedle Polska Wieś III).

Uchwała Nr XII/104/20 w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej położonej w sołectwie Kębłów.

Uchwała Nr XII/105/20 w sprawie zbycia w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej położonej w sołectwie Rożniaty

Uchwała Nr XII/106/20 w sprawie zbycia w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowych położonych w sołectwie Rożniaty

Uchwała Nr XII/107/20 w sprawie zbycia w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowych położonych w sołectwie Rożniaty.

Uchwała Nr XII/108/20 w sprawie zmiany uchwały własnej nr VI/63/15 z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie opłaty targowej. 

 

 XIII SESJA RADY GMINY W PADWI NARODOWEJ W DNIU 29 WRZEŚNIA 2020 R. - WYNIKI IMIENNEGO GŁO0DOWANIA:

Uchwała Nr XIII/109/20  w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Mieleckiego na organizację powiatowych przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej.

Uchwała Nr XIII/110/20  w sprawie dokonania zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Padew Narodowa na rok 2020.

Uchwała Nr XIII/111/20  w sprawie  dokonania zmian w budżecie Gminy Padew Narodowa na rok 2020.

Uchwała Nr XIII/112/20  w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Mieleckiego.

Uchwała Nr XIII/113/20  w sprawie nadania nazw ulic stanowiących drogi wewnętrzne w miejscowości Padew Narodowa.

Uchwała Nr XIII/114/20  w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu.

Uchwała Nr XIII/115/20  w sprawie zamiany nieruchomości gruntowych położonych w Padwi Narodowej.

Uchwała Nr XIII/116/20  w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej położonej w sołectwie Padew Narodowa w drodze bezprzetargowej.

Uchwała Nr XIII/117/20  w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obszaru „Wygwizdów III”.

 

XIV SESJA RADY GMINY W PADWI NARODOWEJW DNIU 12 LISTOPADA 2020 R. - WYNIKI IMIENNEGO GŁOSOWANIA

XIV/118/20

12.11.2020

Uchwała w sprawie dokonania zmiany w Wieloletniej Prognozie  Finansowej Gminy Padew Narodowa w roku 2020.

XIV/119/20

12.11.2020

Uchwała w sprawie  uchylenia  uchwały nr X/78/19 Rady Gminy w Padwi Narodowej z dnia 30 grudnia 2019r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Mieleckiego.

XIV/120/20

12.11.2020

Uchwała w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Padew Narodowa do zaciągania zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji o wartości przekraczającej granicę ustaloną w budżecie gminy na 2020r.

XIV/121/20

12.11.2020

Uchwała w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Padew Narodowa na 2020r.

XIV/122/20

12.11.2020

Uchwała w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla obliczenia wysokości podatku rolnego na 2021 rok.

XIV/123/20

12.11.2020

Uchwała w sprawie podatku od nieruchomości na terenie Gminy Padew Narodowa.

XIV/124/20

12.11.2020

Uchwała w sprawie  dokonania zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie Gminy Padew Narodowa.

XIV/125/20

12.11.2020

Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Padew Narodowa. 

XIV/126/20

12.11.2020

Uchwała w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania gmin przy realizacji zadania polegającego na wyznaczeniu obszaru i granic aglomeracji Padew Narodowa.

XV SESWJA RADY GMINY W PADWI NARODOWEJ W DNIU 30 LISTOPADA 2020 R. - WYNIKI IMIENNEGO GŁOSOWANIA:

Uchwała Nr XV/127/20 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Padew Narodowa na rok 2020.

Uchwała Nr XV/128/20 w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wysokości stawki opłaty oraz stawki za pojemnik lub worek.

Uchwała Nr XV/129/20 w sprawie dopłaty dla odbiorców usług kanalizacyjnych w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków  na podstawie zawartych umów z Zakładem Wodociągów i usług Komunalnych w Padwi Narodowej.

Uchwała Nr XV/130/20 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Padew Narodowa na lata 2021 – 2025.

Uchwała Nr XV/131/20 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2021 – 2023.

Uchwała Nr XV/132/20 w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Padew Narodowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 r.

Uchwała Nr XV/133/20 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 r.

Uchwała Nr XV/134/20 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021.

Uchwała Nr XV/135/20 w sprawie przystąpienia Gminy Padew Narodowa do wykonywania działalności w zakresie usług telekomunikacyjnych.

 

XVI SESJA RADY GMINY W PADWI NARODOWEJ W DNIU 30 GRUDNIA 2020 R. - WYNIKI IMIENNEGO GŁOSOWANIA:

 

 1. Uchwała w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Padew Narodowa na rok 2020.

 2. Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XI/87/20  Rady Gminy w Padwi Narodowej z dnia 27 marca 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Samorządu Województwa podkarpackiego na dofinansowanie zadania pn. „Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 985 Nagnajów-Baranów Sandomierski -Mielec-Dębica w m. Padew Narodowa”.

 3. Uchwała w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Padew Narodowa na rok 2021.

 4. Uchwała w sprawie uchwały budżetowej na rok 2021.

 5. Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Mieleckiego na dofinansowanie budowy chodnika dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1 647R  relacji Padew Narodowa - Rożniaty.

 6. Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Mieleckiego na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej nr 1 134R relacji Padew Narodowa – Babule w m. Piechoty.

 7. Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Mieleckiego w zakresie transportu zbiorowego.

 8. Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Mieleckiego na realizację zadania – Wypożyczalnia Sprzętu Rehabilitacyjnego w Mielcu.

 9. Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 985 Nagnajów - Dębica polegająca na budowie chodnika w km 14 + 362,20 – 14 + 615,00 strona prawa z infrastrukturą techniczną w m. Padew Narodowa”.

 10. Uchwała w sprawie wyznaczenia aglomeracji Padew Narodowa.

 

XVII SESJA RADY GMINY W PADWI NARODOWEJ W DNIU 30 MARCA 2021 R. - WYNIKI IMIENNEGO GŁOSOWANIA:

Uchwała nr XVII/146/21  w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Padew Narodowa na 2021 rok.

Uchwała nr XVII/147/21 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 985 Nagnajów - Dębica polegająca na budowie chodnika w km 14 + 362,20 – 14 + 615,00 strona prawa z infrastrukturą techniczną w m. Padew Narodowa”.

Uchwała nr XVII/148/21 w sprawie przyjęcia Programu Opieki nad Zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 2021 r. na terenie Gminy Padew Narodowa.

Uchwała nr XVII/149/21 w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w ramach ograniczania emisji na terenie Gminy Padew Narodowa.

Uchwała nr XVII/150/21 w sprawie określenia wykazu przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządcą jest Gmina Padew Narodowa oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów.

Uchwała nr XVII/151/21 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Działań na Rzecz Osób Starszych w Gminie Padew Narodowa na lata 2021 – 2025.

Uchwała nr XVII/152/21 w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej położonej w sołectwie Zachwiejów.

Uchwała nr XVII/153/21 w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej podjęcia uchwały w zakresie dyskryminacji mieszkańców Gminy Padew Narodowa oraz zobowiązania Rząd RP do uzyskania pisemnej gwarancji ze strony producentów szczepionek przeciwko wirusowi SARS-CoV2 przyjęcia na siebie odpowiedzialności prawnej i finansowej  w razie wystąpienia odczynów poszczepiennych.

Uchwała nr XVII/154/21 w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej podjęcia uchwały popierającej list otwarty dotyczący prowadzonych szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 

Uchwała nr XVII/155/21 w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej podjęcia uchwały w zakresie obrony prawdy, godności i wolności człowieka.

Uchwała nr XVII/156/21 w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczących podjęcia uchwał w zakresie uznania stosowania preparatów nazywanych szczepionkami przeciw Covid-19 za eksperyment medyczny, wymogów ich stosowania oraz publikacji informacji o Covid-19 na terenie gminy Padew Narodowa.

 

XVIII SESJA RADY GMINY W PADWI NARODOWEJ W DNIU 18 MAJA 2021 R. - WYNIKI IMIENNEGO GŁOSOWANIA UCHWAŁ:

Uchwała nr XVIII/157/21 w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na 2021 r.

Uchwała nr XVIII/158/21 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Padew Narodowa na 2021 roK

Uchwała nr XVIII/159/21 w sprawie  dopłaty dla odbiorców usług kanalizacyjnych w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków  na podstawie zawartych umów z Zakładem Wodociągów i Usług Komunalnych w Padwi Narodowej.

Uchwała nr XVIII/160/21 w sprawie zbycia nieruchomości gruntowych  położonych sołectwie Padew Narodowa na rzecz jej użytkownika wieczystego.

Uchwała nr XVIII/161/21 w sprawie rozpatrzenia skarg na działalność Wójta Gminy Padew Narodowa w zakresie prowadzenia gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Padew Narodowa.

 

XIX SESJA RADY GMINY W PADWI NARODOWEJ W DNIU 24 CZERWCA 2021 R. - WYNIKI IMIENNEGO GŁOSOWANIA UCHWAŁ:

Uchwała Nr XIX/162/21  w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy wotum zaufania.

Uchwała Nr XIX/163/21  w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Padew Narodowa za rok 2020.

Uchwała Nr XIX/164/21  w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2020 r.

Uchwała Nr XIX/165/21  w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Padew Narodowa na 2021 rok.

Uchwała Nr XIX/168/21   w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członka ochotniczej straży pożarnej za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych organizowaych przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę.

Uchwała Nr XIX/167/21  w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej położonej w sołectwie Zachwiejów.

Uchwała Nr XIX/166/21  w sprawie przystąpienia do opracowania Strategii Rozwoju Ponadlokalnego „DORZECZE WISŁOKI” na lata 2022- 2030.

 

XX SESJA RADY GMINY W PADWI NARODOWEJ W DNIU 9 SIERPNIA 2021 R. - WYNIKI IMIENNEGO GŁOSOWANIA UCHWAŁ:

 Uchwała Nr XX/169/21 w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na 2021 r.

Uchwała Nr XX/170/21w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Padew Narodowa na rok 2021.

Uchwała Nr XX/171/21zmieniająca uchwałę nr XVI/140/20 Rady Gminy w Padwi Narodowej z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Mieleckiego na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej nr 1 647R  relacji Przybyły – Rożniaty w km 3+715 – 4+559 w m. Rożniaty.

Uchwała Nr XX/172/21 w sprawie przyjęcia projektu zmiany regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.

 

XXI SESJA RADY GMINY W PADWI NARODOWEJ W DNIU 29 WRZEŚNIA 2021 R. - WYNIKI IMIENNEGO GŁOSOWANIA:

Uchwała Nr XXI/173/21 w sprawie przyjęcia apelu dotyczącego prac Komisji Europejskiej nad „Unijną Strategią na rzecz bioróżnorodności 2030.Przywracanie przyrody do naszego życia”.

Uchwała Nr XXI/174/21 w sprawie  dokonania zmian w budżecie Gminy Padew Narodowa na rok 2021.

Uchwała Nr XXI/175/21 w sprawie zmiany uchwały nr XVI/142/20 Rady Gminy w Padwi Narodowej z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Mieleckiego na organizację powiatowych przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej.

Uchwała Nr XXI/176/21 w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie i przystąpienie Gminy Padew Narodowa do Mieleckiego Klastra Energii.

Uchwała Nr XXI/177/21 w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

 

XXII SESJA RADY GMINY – 26.11.2021 R.  - WYNIKI IMIENNEGO GŁOSOWANIA UCHWAŁ: 

 1. Uchwała w sprawie dokonania zmiany w Wieloletniej Prognozie  Finansowej Gminy Padew Narodowa w roku 2021
 2. Uchwała w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Padew Narodowa na 2021 r.
 3. Uchwała w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Padew narodowa do zaciągania zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji o wartości  przekraczającej granicę ustaloną w budżecie gminy na 2021 r.
 4. Uchwała w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla obliczenia wysokości podatku rolnego na 2022 rok.
 5. Uchwała w sprawie podatku od nieruchomości na terenie Gminy Padew Narodowa.
 6. Uchwała w sprawie  dokonania zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie Gminy Padew Narodowa.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Padew Narodowa.
 8. Uchwała w sprawie opłaty prolongacyjnej.
 9. Uchwała w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wysokości stawki opłaty oraz stawki za pojemnik lub worek.
 10. Uchwała w sprawie dopłaty dla odbiorców usług kanalizacyjnych w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków  na podstawie zawartych umów z Zakładem Wodociągów i Usług Komunalnych w Padwi Narodowej.
 11. Uchwała w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Padew Narodowa.
 12. Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr II/10/18 Rady Gminy w Padwi Narodowej z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia diet dla sołtysów.
 13. Uchwała w sprawie ogłoszenia roku 2022 Rokiem Ignacego Łukasiewicza w Gminie Padew Narodowa.
 14. Uchwała w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Padew Narodowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 r.
 15. Uchwała w sprawie  zmiany Uchwały Nr XXVI/276/18 Rady Gminy w Padwi Narodowej z dnia 28 września 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków  na terenie Gminy Padew Narodowa.
 16. Uchwała w sprawie przyjęcia aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Padew Narodowa.
 17. Uchwała w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2022.
 18. Uchwała w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022.
 19. Uchwała w sprawie uchwalenia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych.


XXIII SESJA RADY GMINY – 30.12. 2021 R.  - WYNIKI IMIENNEGO GŁOSOWANIA UCHWAŁ: 

 

 1. Uchwała w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Padew Narodowa na rok 2021.
 2. Uchwała w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Padew Narodowa na rok 2021.
 3. Uchwała sprawie zmiany uchwały nr XVI/144/20 Rady Gminy w Padwi Narodowej z dnia
  30 grudnia 2020 r.
  w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla  Samorządu Województwa Podkarpackiego na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 985 Nagnajów- Dębica  polegająca na budowie chodnika w km 14+362,50 – 14+615,00 strona prawa wraz z infrastrukturą techniczną m. Padew Narodowa”.
 4. Uchwała w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Padew Narodowa na rok 2022.
 5. Uchwala budżetowa na rok 2022.
 6. Uchwała w sprawie w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla  Samorządu Województwa Podkarpackiego na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 985 Nagnajów- Dębica  polegająca na budowie chodnika w km 14+362,50 – 14+615,00 strona prawa wraz z infrastrukturą techniczną m. Padew Narodowa”.
 7. Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla  Samorządu Województwa Podkarpackiego na dofinansowanie zadania pn.„Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 985 Nagnajów- Dębica  polegająca na budowie chodnika w km 16 + 300 – 16 + 600 w m. Padew Narodowa”.
 8. Uchwala w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Mieleckiego na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1 647R relacji Padew Narodowa – Rożniaty w m. Padew Narodowa – chodnik na ul. Świerkowej”.
 9.  Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Mieleckiego na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1 121R relacji Suchorzów – Gawłuszowice  w m. Rożniaty na długości 450 mb”.
 10. Uchwala  w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla  Powiatu Mieleckiego na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1 135R relacji Padew Narodowa – Przykop w m. Padew Narodowa na długości 470 mb.
 11.  Uchwała  w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Mieleckiego na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1 135R relacji Padew Narodowa  – Przykop  w m. Domacyny na długości 270 mb”.
 12. Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Mieleckiego na realizację zadania – Wypożyczalnia Sprzętu Rehabilitacyjnego w Mielcu.
 13. Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla  Powiatu Mieleckiego na organizację powiatowych przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej.
 14. Uchwała  w sprawie ustanowienia zasad przyznawania diet dla sołtysów.
 15. Uchwała  w sprawie określenia  średniej ceny  jednostki paliwa w Gminie Padew Narodowa na rok szkolny 2021/2022.

XXIV SESJA RADY GMINY - 29.03. 2022 R. - WYNIKI IMIENNEGO GŁOSOWANIA UCHWAŁ:

Uchwała  w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Padew Narodowa na rok 2022.

Uchwała  w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Padew Narodowa na 2022 rok.

Uchwała  w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiat Mieleckiego z przeznaczeniem na Podkarpacką Stację Pogotowia Ratunkowego w Mielcu.

Uchwała  w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz uchwalenia regulaminu określającego zasady prowadzenia handlu na wyznaczonym miejscu.

Uchwała  w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 2022 rok na terenie Gminy Padew Narodowa.

Uchwała  w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022.

Uchwała  w sprawie zbycia nieruchomości gruntowych położonych w sołectwie Padew Narodowa – Osiedle „Polska Wieś III”.

Uchwała  w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej położonej w sołectwie Zachwiejów – tereny inwestycyjne „Rusinów".

Uchwała w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla obszaru „Wygwizdów III”.

 

XXV SESJA RADY GMINY - 29.04. 2022 R. - WYNIKI IMIENNEGO GŁOSOWANIA UCHWAŁ:

Uchwała Nr XXV/221/22 w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na 2022

Uchwała Nr XXV/222/22  w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Padew Narodowa na rok 2022

Uchwała Nr XXV/223/22 w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Padew Narodowa do dokonywania czynności, o których mowa w art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022  r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

XXVI SESJA RADY GMINY - 24.06. 2022 R. - WYNIKI IMIENNEGO GŁOSOWANIA UCHWAŁ:

Uchwała w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy wotum zaufania.

Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Padew Narodowa za rok 2021.

Uchwała w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2021 r.

Uchwała w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Padew Narodowa na 2022 rok.

Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Miasta i Gminy Baranów Sandomierski na dofinansowanie modernizacji pomieszczeń budynku zajmowanego przez Warsztaty Terapii Zajęciowej.

Uchwała w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członka ochotniczej straży pożarnej za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę.

Uchwała w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Padew Narodowa na rok szkolny 2022/2023.

Uchwała w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu.

Uchwała w sprawie zbycia nieruchomości gruntowych położonych w sołectwie Padew Narodowa.

Uchwała w sprawie rozpatrzenia petycji złożonej przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kominki i Piece oraz Cech Zdunów Polskich w sprawie naprawy programów ochrony powietrza.

 

XXVII SESJA RADY GMINY - 30.09. 2022R. - WYNIKI GŁOSOWANIA IMIENNEGO UCHWAŁ:

 

XXVIII SESJA RADY GMINY W PADWI NARODOWEJ - 04.10. 2022 R. - WYNIKI GLOSOWANIA IMIENNEGO UCHWAŁ:

Uchwała w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Padew Narodowa na rok 2022.

 

XXIX SESJA RADY GMINY W PADWI NARODOWEJ - 30.11. 2022 R. - WYNIKI IMIENNEGO GŁOSOWANIA:

 1. Uchwała w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Padew Narodowa na 2022 r.
 2. Uchwała zmieniająca uchwałę własną nr XXIII/204/21 z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Mieleckiego na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1 647R relacji Padew Narodowa – Rożniaty w m. Padew Narodowa – chodnik na ul. Świerkowej”.
 3. Uchwała zmieniająca uchwałę własną nr XXIII/205/21 z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Mieleckiego na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1 121R relacji Suchorzów – Gawłuszowice  w m. Rożniaty na długości 450 mb”.
 4. Uchwała zmieniająca uchwałę własną nr XXIII/206/21 z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla  Powiatu Mieleckiego na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1 135R relacji Padew Narodowa – Przykop w m. Padew Narodowa na długości 470 mb.
 5. Uchwała zmieniająca uchwałę własną nr XXIII/207/21 z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Mieleckiego na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1 135R relacji Padew Narodowa  – Przykop  w m. Domacyny na długości 270 mb”.
 6. Uchwała w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Padew Narodowa do zaciągania zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji o wartości  przekraczającej granicę ustaloną w budżecie gminy na 2022 r.
 7. Uchwała w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla obliczenia wysokości podatku rolnego na 2023 rok.
 8. Uchwała w sprawie podatku od nieruchomości na terenie Gminy Padew Narodowa.
 9. Uchwała w sprawie  dokonania zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie Gminy Padew Narodowa.
 10. Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Padew Narodowa.
 11. Uchwała w sprawie  określenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, będącej podstawą do ustalenia zwrotu kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów niepełnosprawnych do placówek oświatowych.
 12. Uchwała w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wysokości stawki opłaty oraz stawki za pojemnik lub worek.
 13. Uchwała w sprawie dopłaty dla odbiorców usług kanalizacyjnych w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków  na podstawie zawartych umów z Zakładem Wodociągów i Usług Komunalnych w Padwi Narodowej.
 14. Uchwała w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Padew Narodowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 r.
 15. Uchwała w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz  Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2023.
 16. Uchwała w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie działań Wójta Gminy Solina.

 

XXX SESJA RADY GMINY W PADWI NARODOWEJ - 13.12.2022 R. - WYNIKI IMIENNEGO GŁOSOWANIA:

1. Uchwała  w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu pod nazwą „ Senior Plus- zwiększenie dostępu do usług społecznych w Gminie Padew Narodowa” przedłożonego wnioskiem o dofinansowanie nr RPPK.08.03.00-18-0021/22 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej VIII Integracja Społeczna 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych konkurs nr RPPK.08.03.00-IP.01-18-064/22.

 2. Uchwała  w sprawie w sprawie zabezpieczenia wkładu własnego na realizację projektu pod nazwą „ Senior Plus- zwiększenie dostępu do usług społecznych w Gminie Padew Narodowa” przedłożonego wnioskiem o dofinansowanie nr RPPK.08.03.00-18-0021/22 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej VIII Integracja Społeczna 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych konkurs nr RPPK.08.03.00-IP.01-18-064/22.

 3. Uchwała w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Padew Narodowa na rok 2022.

XXXI SESJA RADY GMINY W PADWI NARODOWEJ - 29.12. 2022 R. - WYNIKI IMIENNEGO GŁOSOWANIA:

 1. Uchwała w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Padew Narodowa na rok 2022.
 2. Uchwala w sprawie uchylenia uchwaly własnej nr XXVI/228/22 z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Miasta i Gminy Baranów Sandomierski na dofinansowanie modernizacji pomieszczeń budynku zajmowanego przez Warsztaty Terapii Zajęciowej.
 3. Uchwała w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Padew Narodowa na rok 2023.
 4. Uchwała w sprawie uchwały budżetowej na rok 2023.
 5. Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla  Samorządu Województwa Podkarpackiego na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 985 Nagnajów- Dębica  polegająca na budowie chodnika w km 16 + 300 – 16 + 600 w m. Padew Narodowa”.
 6. Uchwala w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla  Powiatu Mieleckiego na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1 135R relacji Padew Narodowa – Przykop w m. Padew Narodowa na długości 470 mb.
 7.  Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Mieleckiego na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1 136R relacji Padew Narodowa – Kębłów polegająca na budowie chodnika”.
 8. Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Mieleckiego na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1 134R relacji Padew Narodowa – Babule polegająca na poszerzeniu jezdni wraz z przebudową chodnika i rowu w miejscowości Padew Narodowa”.
 9. Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Mieleckiego na realizację zadania – Wypożyczalnia Sprzętu Rehabilitacyjnego w Mielcu.
 10. Uchwala w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla  Powiatu Mieleckiego na organizację powiatowych przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej.
 11. Uchwala w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Miasta i Gminy Baranów Sandomierski na dofinansowanie modernizacji pomieszczeń budynku zajmowanego przez Warsztaty Terapii Zajęciowej.
 12. Uchwała w sprawie rozpatrzenie wniosku w sprawie poświadczenia statusu cywilizacyjnego gminy.
 13. Uchwała w sprawie skargi na Wójta Gminy.

XXXII SESJA RADY GMINY W PADWI NARODOWEJ - 31.03. 2023 R. - WYNIKI IMIENNEGO GŁOSOWANIA:

1.Uchwała w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Padew Narodowa na 2023 r.

2. Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XVI/145/20 Rady Gminy Padew Narodowa z dnia
30 grudnia 2020 roku w sprawie wyznaczenia aglomeracji Padew Narodowa.

3. Uchwała w sprawie wyrażenia woli przystąpienia Gminy Padew Narodowa do realizacji projektu pn. „Skuteczne wdrożenie programu ochrony powietrza dla województwa podkarpackiego z uwzględnieniem problemu ubóstwa energetycznego: „Podkarpackie – żyj i oddychaj” – LIFE PODKARPACKIE.

4. Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr III/26/18 Rady Gminy Padew Narodowa  z dnia   
28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego  na zakup posiłku i żywności oraz w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym  programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

5. Uchwała w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 2023 rok na terenie Gminy Padew Narodowa

6. Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XI/89/20 z dnia 27 marca 2020 roku w sprawie określenia górnych stawek za odbiór odpadów komunalnych ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy oraz górnej stawki opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości za opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie Gminy Padew Narodowa

XXXIII SESJA RADY GMINY W PADWI NARODOWEJ - 31.05. 2023 R. - WYNIKI IMIENNEGO GŁOSOWANIA:

 1. Uchwała Nr XXXIII/285/23 w sprawie kontynuacji członkostwa Gminy Padew Narodowa: Partnerstwo dla Rozwoju Obszarów Wiejskich Ekonomika-Nauka- Tradycja „PROWENT” Lokalna Grupa działania z siedzibą w Mielcu.
 2. Uchwała Nr XXXIII/286/23 w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Ponadlokalnego „Dorzecze Wisłoki” na lata 2022 – 2030”.
 3. Uchwała Nr XXXIII/287/23 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej polegająca na budowie chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 985 relacji Nagnajów – Baranów Sandomierski – Mielec – Dębica w km 16 + 285,00 – 16 + 610,00 str. lewa wraz z infrastrukturą techniczną w m. Padew Narodowa”.
 4. Uchwała Nr XXXIII/288/23 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na dofinansowanie zadania pn. „Budowa wzbudzanej sygnalizacji świetlnej dla pieszych na przejściu w  Padew Narodowa”
 5. Uchwała Nr XXXIII/289/23 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Padew Narodowa na rok 2023.

XXXIV SESJA RADY GMINY W PADWI NARODOWEJ - 28. 06. 2023 R. - WYNIKI IMIENNEGO GŁOSOWANIA:

1. Uchwała  w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy wotum zaufania.

2. Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Padew Narodowa za rok 2022.

3. Uchwała w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2022 r.

4. Uchwała w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Padew Narodowa na 2023 rok.

5. Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na realizację zadania pn. „Remont (odnowa) drogi wojewódzkiej nr 985 w m. Padew Narodowa”.

6. Uchwała w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych.

7. Uchwała w sprawie Statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Padwi Narodowej.

8. Uchwała w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego.

9. Uchwała w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie o przystąpienie do Sojuszu Pokojowego I przeciw połączeniu Polski i Ukrainy w jedno państwo.

XXXV SESJA RADY GMINY W PADWI NARODOWEJ - 07.08. 2023 R. 

1. Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Padew Narodowa.

2. Uchwała w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Padew Narodowa na 2023 r.

3. Uchwała w sprawie zaciągnięcia kredytu.


XXXVI SESJA RADY GMINY W PADWI NARODOWEJ - 28.09. 2023 r.

1. Uchwała  w sprawie  dokonania zmian w budżecie Gminy Padew Narodowa na rok 2023.

2. Uchwała  w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Mieleckiego - Przebudowa drogi  powiatowej Nr 1 135 R relacji Padew Narodowa  – Przykop polegająca na budowie chodnika  w km. 00 + 000 – 0 + 470 w m. Padew Narodowa” - uchwała głosowana tradycyjnie z uwagi na problemy techniczne systemu - uchwała przegłosowana jednogłośnie 13 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się".

 3. Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Mieleckiego – modernizacja parkingu.

4.  Uchwała zmieniająca uchwałę Nr VIII/59/19 Rady Gminy Padew Narodowa z dnia
30 października 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz nagród ze specjalnego funduszu na nagrody za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze nauczycieli w szkole prowadzonej przez Gminę Padew Narodowa.

5. Uchwała zmieniająca uchwałę Nr XX/59/09 Rady Gminy Padew Narodowa z dnia
27 marca 2009 r. w sprawie określenia kryteriów i trybu przyznawania nagród ze specjalnego funduszu na nagrody dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno- wychowawcze, w tym realizację zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę oraz realizację innych zadań statutowych szkoły. 

6. Uchwała w sprawie rozpatrzenia petycji dot. utworzenia Gminnej Straży Energetycznej.

 

XXXVII SESJA RADY GMINY W PADWI NARODOWEJ - 30.11. 2023 R.

1. Uchwała w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na rok 2023.

2.  Uchwała w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Padew Narodowa na rok 2023.

3.  Uchwała uchylająca uchwałę nr XXXI/272/22 Rady Gminy Padew Narodowa z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Mieleckiego na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1 136R relacji Padew Narodowa – Kębłów polegająca na budowie chodnika.

4. Uchwała uchylająca uchwałę nr XXXI/273/22 Rady Gminy Padew Narodowa z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Mieleckiego na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1 134R relacji Padew Narodowa – Babule polegająca na poszerzeniu jezdni wraz z przebudową chodnika i rowu w miejscowości Padew Narodowa”

5. Uchwała uchylająca uchwałę nr XXXVI/304/23 Rady Gminy Padew Narodowa z dnia 28 września 2023 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI /271/22  Rady Gminy w Padwi Narodowej z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie   udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Mieleckiego na zadanie pn. „ Przebudowa drogi  powiatowej Nr 1 135 R relacji Padew Narodowa  – Przykop polegająca na budowie chodnika  w km. 00 + 000 – 0 + 470 w m. Padew Narodowa”

6. Uchwała w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Padew Narodowa do zaciągania zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji o wartości  przekraczającej granicę ustaloną w budżecie gminy na 2024 r.

7. Uchwała w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla obliczenia wysokości podatku rolnego na 2024 rok.

8. Uchwała w sprawie podatku od nieruchomości na terenie Gminy Padew Narodowa.

9. Uchwała w sprawie  dokonania zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie Gminy Padew Narodowa.

10.Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Padew Narodowa.

11. Uchwała w sprawie szczegółowych warunków sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych.

12. Uchwała w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Padew Narodowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 r.

13. Uchwała w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2024-2026.

14. Uchwała w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz  Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2024.

15. Uchwała w sprawie dotacji przedmiotowej dla  Zakładu Wodociągów i Usług Komunalnych w Padwi Narodowej.

16. Uchwała w sprawie w sprawie przyjęcia programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2024 – 2028".

17. Uchwała w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z   pomocy w zakresie dożywiania osób objętych programem osłonowym "Pomoc gminy w zakresie dożywiania na lata 2024 - 2028".

 

 

 

 

Metryka

sporządzono
2018-12-07 przez Chołuj Ewelina
udostępniono
2018-12-07 00:00 przez Gancarz Ryszard
zmodyfikowano
2023-11-29 14:31 przez Gancarz Ryszard
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
1887
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.