Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+7
Przejdź do menu bocznego Alt+8
Przejdź do mapy serwisu Alt+9
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Padwi Narodowej
Menu góra
Strona startowa IMIENNE GŁOSOWANIA UCHWAŁ RADY GMINY
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „IMIENNE GŁOSOWANIA UCHWAŁ RADY GMINY , bieżące, menu 1335 - BIP - Urząd Gminy w Padwi Narodowej”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

IMIENNE GŁOSOWANIA UCHWAŁ RADY GMINY

IMIENNE GŁOSOWANIA UCHWAŁ RADY GMINY

II SESJA RADY GMINY - 7.12. 2018 - WYNIKI IMIENNEGO GŁOSOWANIA UCHWAŁ: 

Uchwała Nr II/7/18

Uchwała Nr II/8/18

Uchwała Nr II/9/18

Uchwała Nr II/10/18

Uchwała Nr II/11/18

Uchwała Nr II/12/18

Uchwała Nr II/13/18

Uchwała Nr II/14/18

Uchwała Nr II/15/18

Uchwała Nr II/16/18

Uchwała Nr II/17/18

Uchwała Nr II/18/18

III SESJA RADY GMINY -28.12. 2018 - WYNIKI IMIENNEGO GŁOSOWANIA UCHWAŁ:

Uchwała Nr III/19/18

Uchwała Nr III/20/18

Uchwała Nr III/21/18

Uchwała Nr III/22/18

Uchwała Nr III/23/18

Uchwała Nr III/24/18

Uchwała Nr III/25/18

Uchwała Nr III/26/18 

IV SESJA RADY GMINY - 12.02. 2019 - WYNIKI IMIENNEGO GŁOSOWANIA UCHWAŁ:

Uchwała Nr IV/27/19 w sprawie wyborun metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wysokości stawki opłaty oraz stawki za pojemnik.

Uchwała Nr IV/28/19 w sprawie zmiany w statutach sołectw Gminy Padew Narodowa.

Uchwała Nr IV/29/19 w sprawie zamiaru likwidacji filii szkoły Podstawowej w Padwi Narodowej - filia w Zarówniu.

Uchwała Nr IV/30/19 w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej położonej w sołectwie Rożniaty na rzecz jej uzytkownika wieczystego.

Uchwała Nr IV/31/19 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierżetami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Padew Narodowa w 2019 r.

 

V SESJA RADY GMINY - 29.03. 2019 - WYNIKI IMIENNEGO GLOSOWANIA UCHWAŁ:

Uchwała Nr V/32/19 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Padew Narodowa na rok 2019.

Uchwała Nr V/33/19 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Padew Narodowa na rok 2019.

Uchwała Nr V/34/19 w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Padew Narodowa. 

Uchwała Nr V/35/19 w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Padwi Narodowej poprzez likwidację filii w Zarówniu

Uchwała Nr V/36/19 w sprawie ustalenia planu sieci publicznej szkoły podstawowej prowadzonej przez Gminę Padew Narodowa oraz określenia granicy obwodu publicznej szkoły podstawowej od 1 września 2019 r.

Uchwała Nr V/37/19 w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze.

Uchwała Nr V/38/19 w sprawie zmiany uchwały nr XXII/229/18 Rady Gminy w Padwi Narodowej z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Padew Narodowa przez osoby fizyczne i prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego, trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczenia ich wykorzystania.

Uchwała Nr V/39/19 w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej położonej w sołectwie Rożniaty

 

VI SESJA RADY GMINY - 28.06. 2019 - WYNIKI IMIENNEGO GŁOSOWANIA UCHWAŁ: 

Uchwała Nr VI/40/19 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy wotum zaufania

Uchwała Nr VI/41/19 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Padew Narodowa za rok 2018.

Uchwała Nr VI/42/19 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2018 r.

Uchwała Nr VI/43/19 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Padew Narodowa na 2019 rok

Uchwała Nr VI/44/19 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Mieleckiego na dofinansowanie remont dróg powiatowych

Uchwała Nr VI/45/19 w sprawie zmiany uchwały własnej nr IV/29/07 z dnia 23 lutego 2007 r. w sprawie poboru podatków w drodze inkasa

Uchwała Nr VI/46/19 w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej położonej w sołectwie Padew Narodowa

Uchwała Nr VI/47/19 w sprawie zwolnienia Dyrektora Szkoły Podstawowej im. I. Łukasiewicza w Padwi Narodowej w roku szkolnym 2019/2020 z tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć.

 

VII SESJA RADY GMINY - 25 WRZEŚNIA 2019 R, - WYNIKI IMIENNEGO GŁOSOWANIA UCHWAŁ:

Uchwała Nr VII/48/19  w sprawie dokonania zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Padew Narodowa na rok 2019.

Uchwała Nr VII/49/19  w sprawie  dokonania zmian w budżecie Gminy Padew Narodowa na rok 2019.

Uchwała Nr VII/50/19  w sprawie rozpatrzenia protestu wyborczego na wybory sołtysa wsi Babule.

Uchwała Nr VII/51/19  w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej położonej w sołectwie Wojków.

 

 VIII SESJA RADY GMINY - 30 PAŹDZIERNIKA 2019 R. - WYNIKI IMIENNEGO GŁOSOWANIA UCHWAŁ.

 1. Uchwała Nr VIII/52/19  w sprawie uchwalenia III zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Padew Narodowa.

 2. Uchwała Nr VIII/53/19  w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Polska Wieś III” dla terenu położonego w Padwi Narodowej.

 3. Uchwała Nr VIII/54/19  w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Padew Narodowa na 2019 r.

 4. Uchwała Nr VIII/55/19  w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla obliczenia wysokości podatku rolnego na 2020 rok.

 5. Uchwała Nr VIII/56/19  w sprawie podatku od nieruchomości na terenie Gminy Padew Narodowa.

 6. Uchwała Nr VIII/57/19  w sprawie  dokonania zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie Gminy Padew Narodowa.

 7. Uchwała Nr VIII/58/19  w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Padew Narodowa.

 8. Uchwała Nr VIII/59/19  w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz nagród ze specjalnego funduszu  na nagrody za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze nauczycieli w szkole prowadzonej przez Gminę Padew Narodowa.

 9. Uchwała Nr VIII/60/19  w sprawie wstępnej lokalizacji nowego przystanku komunikacyjnego.

 10. Uchwała Nr VIII/61/19  w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej położonej w sołectwie Rożniaty (dz.ew. 1075/10)

 11. Uchwała Nr VIII/62/19  w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej położonej w sołectwie Rożniaty
  w drodze bezprzetargowej (dz.ew. 563/10)

 12. Uchwała Nr VIII/63/19  w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej położonej w sołectwie Rożniaty
  w drodze bezprzetargowej (dz.ew. 563/9)

 13. Uchwała Nr VIII/64/19  w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej położonej w sołectwie Rożniaty
  w drodze bezprzetargowej (dz.ew. 563/8)

IX SESJA RADY GMINY - 30 LISTOPADA 2019 R.  - WYNIKI IMIENNEGO GLOSOWANIA UCHWAŁ.

1. Uchwała nr IX/65/19 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Padew Narodowa na 2019 

2. Uchwała nr IX/66/19 w sprawie zmiany uchwały Nr XX/203/2017 Rady Gminy Padew Narodowa z dnia  10 listopada 2017 r.
    w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Padew Narodowa .

3. Uchwała nr IX/67/19 w sprawie zmiany uchwały Nr XX/204/17 Rady Gminy Padew Narodowa w sprawie szczegółowego
    sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu
    gminy Padew Narodowa i zagospodarowanie tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę
    za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

4. Uchwała nr IX/68/19 w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wysokości
    stawki opłaty oraz stawki opłaty za pojemnik lub worek. 

5. Uchwała nr IX/69/19  w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

6. Uchwała nr IX/70/19 w sprawie zmiany uchwały Nr XX/158/2013 Rady Gminy Padew Narodowa z dnia 16 kwietnia 2013 r. w
    sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa.

7. Uchwała nr IX/71/19 w sprawie dopłaty dla odbiorców usług kanalizacyjnych w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków
    na podstawie zawartych umów z Zakładem Wodociągów i Usług Komunalnych w Padwi Narodowej.

8. Uchwała nr IX/72/19 w sprawie „Programu współpracy Gminy Padew Narodowa z organizacjami pozarządowymi oraz
    podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok”.

9. Uchwała nr IX/73/19 w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia, w tym z
    usługami opiekuńczymi udzielających schronienia osobom tego pozbawionym, w tym osobom bezdomnym z terenu
    Gminy Padew Narodowa.

10. Uchwała nr IX/74/19  w sprawie zbycia nieruchomości gruntowych położonych w sołectwie Kębłów

 

X SESJA RADY GMINY - 30 GRUDNIA 2019 R. - WYNIKI IMIENNEGO GŁOSOWANIA;

 1. Uchwała Nr X/75/19 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Padew Narodowa na rok 2019.

 2. Uchwała Nr X/76/19 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Padew Narodowa na rok 2020.

 3. Uchwała Nr X/77/19 w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020.

 4. Uchwała Nr X/78/19 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Mieleckiego na dofinansowanie budowy chodnika dla pieszych w ciągu drogi powiatowej na terenie sołectwa Rożniaty.

 5. Uchwała Nr X/79/19 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Mieleckiego na dofinansowanie remontu dróg na terenie Gminy Padew Narodowa.

 6. Uchwała Nr X/80/19 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Mieleckiego na realizację zadania – Wypożyczalnia Sprzętu Rehabilitacyjnego w Mielcu.

 7. Uchwała Nr X/81/19 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 r.

 8. Uchwała Nr X/82/19 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020.

 9. Uchwała Nr X/83/19 w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Padew Narodowa na rok szkolny 2019/2020. 

 10. Uchwała Nr X/84/19 w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.

 

XI SESJA RADY GMINY W PADWI NARODOWEJ - 27 MARCA 2020 R. - WYNIKI IMIENNEGO GŁOSOWANIA:

1. Uchwała nr XI/85/20 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Padew Narodowa na rok 2020.

 2. Uchwała nr XI/86/20 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Padew Narodowa na 2020 rok.

 3. Uchwała nr XI/87/20 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Samorządu Województwa Podkarpackiego.

4. Uchwała nr XI/88/20 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Mieleckiego

 5. Uchwała nr XI/89/20 w sprawie określenia górnych stawek opłat za odbiór odpadów komunalnych.

 6. Uchwała nr XI/90/20 w sprawie zbycia nieruchomości gruntowych położonych w Padwi Narodowej.

 7. Uchwała nr XI/91/20 w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej położonej w sołectwie Rożniaty na rzecz jej

     użytkownika wieczystego.

 8. Uchwała nr XI/92/20 w sprawie rozwiązania umowy użytkowania wieczystego.

 9. Uchwała nr XI/93/20 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi w 2020 r.

 10. Uchwała nr XI/94/20 w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 20.11. 2019 r.

 11. Uchwała nr XI/95/20 w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 25.11. 2019 r.

 

XII SESJA RADY GMINY W PADWI NARODOWEJ - 26 CZERWCA 2020 R.: WYNIKI IMIENNEGO GŁOSOWANIA:

Uchwała Nr XII/96/20 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy wotum zaufania

Uchwała Nr XII/97/20 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Padew Narodowa za rok 2019.

Uchwała Nr XII/98/20 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2019 r

Uchwała Nr XII/99/20 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Padew Narodowa na 2020 rok.

Uchwała Nr XII/100/20 w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Padew Narodowa na rok 2020.

Uchwała Nr XII/101/20 w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Padew Narodowa.

Uchwała Nr XII/102/20 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Padew Narodowa i zagospodarowanie tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Uchwała Nr XII/103/20 w sprawie zbycia nieruchomości gruntowych położonych w sołectwie Padew Narodowa (Osiedle Polska Wieś III).

Uchwała Nr XII/104/20 w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej położonej w sołectwie Kębłów.

Uchwała Nr XII/105/20 w sprawie zbycia w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej położonej w sołectwie Rożniaty

Uchwała Nr XII/106/20 w sprawie zbycia w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowych położonych w sołectwie Rożniaty

Uchwała Nr XII/107/20 w sprawie zbycia w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowych położonych w sołectwie Rożniaty.

Uchwała Nr XII/108/20 w sprawie zmiany uchwały własnej nr VI/63/15 z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie opłaty targowej. 

 

 XIII SESJA RADY GMINY W PADWI NARODOWEJ W DNIU 29 WRZEŚNIA 2020 R. - WYNIKI IMIENNEGO GŁO0DOWANIA:

Uchwała Nr XIII/109/20  w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Mieleckiego na organizację powiatowych przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej.

Uchwała Nr XIII/110/20  w sprawie dokonania zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Padew Narodowa na rok 2020.

Uchwała Nr XIII/111/20  w sprawie  dokonania zmian w budżecie Gminy Padew Narodowa na rok 2020.

Uchwała Nr XIII/112/20  w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Mieleckiego.

Uchwała Nr XIII/113/20  w sprawie nadania nazw ulic stanowiących drogi wewnętrzne w miejscowości Padew Narodowa.

Uchwała Nr XIII/114/20  w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu.

Uchwała Nr XIII/115/20  w sprawie zamiany nieruchomości gruntowych położonych w Padwi Narodowej.

Uchwała Nr XIII/116/20  w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej położonej w sołectwie Padew Narodowa w drodze bezprzetargowej.

Uchwała Nr XIII/117/20  w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obszaru „Wygwizdów III”.

 

XIV SESJA RADY GMINY W PADWI NARODOWEJW DNIU 12 LISTOPADA 2020 R. - WYNIKI IMIENNEGO GŁOSOWANIA

XIV/118/20

12.11.2020

Uchwała w sprawie dokonania zmiany w Wieloletniej Prognozie  Finansowej Gminy Padew Narodowa w roku 2020.

XIV/119/20

12.11.2020

Uchwała w sprawie  uchylenia  uchwały nr X/78/19 Rady Gminy w Padwi Narodowej z dnia 30 grudnia 2019r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Mieleckiego.

XIV/120/20

12.11.2020

Uchwała w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Padew Narodowa do zaciągania zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji o wartości przekraczającej granicę ustaloną w budżecie gminy na 2020r.

XIV/121/20

12.11.2020

Uchwała w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Padew Narodowa na 2020r.

XIV/122/20

12.11.2020

Uchwała w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla obliczenia wysokości podatku rolnego na 2021 rok.

XIV/123/20

12.11.2020

Uchwała w sprawie podatku od nieruchomości na terenie Gminy Padew Narodowa.

XIV/124/20

12.11.2020

Uchwała w sprawie  dokonania zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie Gminy Padew Narodowa.

XIV/125/20

12.11.2020

Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Padew Narodowa. 

XIV/126/20

12.11.2020

Uchwała w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania gmin przy realizacji zadania polegającego na wyznaczeniu obszaru i granic aglomeracji Padew Narodowa.

XV SESWJA RADY GMINY W PADWI NARODOWEJ W DNIU 30 LISTOPADA 2020 R. - WYNIKI IMIENNEGO GŁOSOWANIA:

Uchwała Nr XV/127/20 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Padew Narodowa na rok 2020.

Uchwała Nr XV/128/20 w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wysokości stawki opłaty oraz stawki za pojemnik lub worek.

Uchwała Nr XV/129/20 w sprawie dopłaty dla odbiorców usług kanalizacyjnych w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków  na podstawie zawartych umów z Zakładem Wodociągów i usług Komunalnych w Padwi Narodowej.

Uchwała Nr XV/130/20 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Padew Narodowa na lata 2021 – 2025.

Uchwała Nr XV/131/20 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2021 – 2023.

Uchwała Nr XV/132/20 w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Padew Narodowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 r.

Uchwała Nr XV/133/20 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 r.

Uchwała Nr XV/134/20 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021.

Uchwała Nr XV/135/20 w sprawie przystąpienia Gminy Padew Narodowa do wykonywania działalności w zakresie usług telekomunikacyjnych.

 

XVI SESJA RADY GMINY W PADWI NARODOWEJ W DNIU 30 GRUDNIA 2020 R. - WYNIKI IMIENNEGO GŁOSOWANIA:

 

 1. Uchwała w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Padew Narodowa na rok 2020.

 2. Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XI/87/20  Rady Gminy w Padwi Narodowej z dnia 27 marca 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Samorządu Województwa podkarpackiego na dofinansowanie zadania pn. „Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 985 Nagnajów-Baranów Sandomierski -Mielec-Dębica w m. Padew Narodowa”.

 3. Uchwała w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Padew Narodowa na rok 2021.

 4. Uchwała w sprawie uchwały budżetowej na rok 2021.

 5. Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Mieleckiego na dofinansowanie budowy chodnika dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1 647R  relacji Padew Narodowa - Rożniaty.

 6. Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Mieleckiego na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej nr 1 134R relacji Padew Narodowa – Babule w m. Piechoty.

 7. Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Mieleckiego w zakresie transportu zbiorowego.

 8. Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Mieleckiego na realizację zadania – Wypożyczalnia Sprzętu Rehabilitacyjnego w Mielcu.

 9. Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 985 Nagnajów - Dębica polegająca na budowie chodnika w km 14 + 362,20 – 14 + 615,00 strona prawa z infrastrukturą techniczną w m. Padew Narodowa”.

 10. Uchwała w sprawie wyznaczenia aglomeracji Padew Narodowa.

 

XVII SESJA RADY GMINY W PADWI NARODOWEJ W DNIU 30 MARCA 2021 R. - WYNIKI IMIENNEGO GŁOSOWANIA:

Uchwała nr XVII/146/21  w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Padew Narodowa na 2021 rok.

Uchwała nr XVII/147/21 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 985 Nagnajów - Dębica polegająca na budowie chodnika w km 14 + 362,20 – 14 + 615,00 strona prawa z infrastrukturą techniczną w m. Padew Narodowa”.

Uchwała nr XVII/148/21 w sprawie przyjęcia Programu Opieki nad Zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 2021 r. na terenie Gminy Padew Narodowa.

Uchwała nr XVII/149/21 w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w ramach ograniczania emisji na terenie Gminy Padew Narodowa.

Uchwała nr XVII/150/21 w sprawie określenia wykazu przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządcą jest Gmina Padew Narodowa oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów.

Uchwała nr XVII/151/21 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Działań na Rzecz Osób Starszych w Gminie Padew Narodowa na lata 2021 – 2025.

Uchwała nr XVII/152/21 w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej położonej w sołectwie Zachwiejów.

Uchwała nr XVII/153/21 w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej podjęcia uchwały w zakresie dyskryminacji mieszkańców Gminy Padew Narodowa oraz zobowiązania Rząd RP do uzyskania pisemnej gwarancji ze strony producentów szczepionek przeciwko wirusowi SARS-CoV2 przyjęcia na siebie odpowiedzialności prawnej i finansowej  w razie wystąpienia odczynów poszczepiennych.

Uchwała nr XVII/154/21 w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej podjęcia uchwały popierającej list otwarty dotyczący prowadzonych szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 

Uchwała nr XVII/155/21 w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej podjęcia uchwały w zakresie obrony prawdy, godności i wolności człowieka.

Uchwała nr XVII/156/21 w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczących podjęcia uchwał w zakresie uznania stosowania preparatów nazywanych szczepionkami przeciw Covid-19 za eksperyment medyczny, wymogów ich stosowania oraz publikacji informacji o Covid-19 na terenie gminy Padew Narodowa.

 

XVIII SESJA RADY GMINY W PADWI NARODOWEJ W DNIU 18 MAJA 2021 R. - WYNIKI IMIENNEGO GŁOSOWANIA UCHWAŁ:

Uchwała nr XVIII/157/21 w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na 2021 r.

Uchwała nr XVIII/158/21 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Padew Narodowa na 2021 roK

Uchwała nr XVIII/159/21 w sprawie  dopłaty dla odbiorców usług kanalizacyjnych w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków  na podstawie zawartych umów z Zakładem Wodociągów i Usług Komunalnych w Padwi Narodowej.

Uchwała nr XVIII/160/21 w sprawie zbycia nieruchomości gruntowych  położonych sołectwie Padew Narodowa na rzecz jej użytkownika wieczystego.

Uchwała nr XVIII/161/21 w sprawie rozpatrzenia skarg na działalność Wójta Gminy Padew Narodowa w zakresie prowadzenia gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Padew Narodowa.

 

XIX SESJA RADY GMINY W PADWI NARODOWEJ W DNIU 24 CZERWCA 2021 R. - WYNIKI IMIENNEGO GŁOSOWANIA UCHWAŁ:

Uchwała Nr XIX/162/21  w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy wotum zaufania.

Uchwała Nr XIX/163/21  w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Padew Narodowa za rok 2020.

Uchwała Nr XIX/164/21  w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2020 r.

Uchwała Nr XIX/165/21  w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Padew Narodowa na 2021 rok.

Uchwała Nr XIX/168/21   w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członka ochotniczej straży pożarnej za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych organizowaych przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę.

Uchwała Nr XIX/167/21  w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej położonej w sołectwie Zachwiejów.

Uchwała Nr XIX/166/21  w sprawie przystąpienia do opracowania Strategii Rozwoju Ponadlokalnego „DORZECZE WISŁOKI” na lata 2022- 2030.

 

XX SESJA RADY GMINY W PADWI NARODOWEJ W DNIU 9 SIERPNIA 2021 R. - WYNIKI IMIENNEGO GŁOSOWANIA UCHWAŁ:

 Uchwała Nr XX/169/21 w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na 2021 r.

Uchwała Nr XX/170/21w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Padew Narodowa na rok 2021.

Uchwała Nr XX/171/21zmieniająca uchwałę nr XVI/140/20 Rady Gminy w Padwi Narodowej z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Mieleckiego na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej nr 1 647R  relacji Przybyły – Rożniaty w km 3+715 – 4+559 w m. Rożniaty.

Uchwała Nr XX/172/21 w sprawie przyjęcia projektu zmiany regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.

 

XXI SESJA RADY GMINY W PADWI NARODOWEJ W DNIU 29 WRZEŚNIA 2021 R. - WYNIKI IMIENNEGO GŁOSOWANIA:

Uchwała Nr XXI/173/21 w sprawie przyjęcia apelu dotyczącego prac Komisji Europejskiej nad „Unijną Strategią na rzecz bioróżnorodności 2030.Przywracanie przyrody do naszego życia”.

Uchwała Nr XXI/174/21 w sprawie  dokonania zmian w budżecie Gminy Padew Narodowa na rok 2021.

Uchwała Nr XXI/175/21 w sprawie zmiany uchwały nr XVI/142/20 Rady Gminy w Padwi Narodowej z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Mieleckiego na organizację powiatowych przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej.

Uchwała Nr XXI/176/21 w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie i przystąpienie Gminy Padew Narodowa do Mieleckiego Klastra Energii.

Uchwała Nr XXI/177/21 w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

 

 

 

Metryka

data wytworzenia
2018-12-07
data udostępnienia
2018-12-07
sporządzone przez
opublikowane przez
Gancarz Ryszard
ilość odwiedzin
1034
rejestr zmian
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.